^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

W dniach 17-19 listopada br. odbył się w Krakowie II Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych. Wzięło w nim udział 180 osób, które na co dzień angażują się w pracę nad rozwojem gospodarstw edukacyjnych w Polsce. Wśród nich członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych - również z województwa śląskiego, doradcy rolniczy (koordynatorzy wojewódzcy Sieci), przedstawiciele środowisk pedagogicznych i uczelni wyższych, pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego O. Kraków.

W pierwszym dniu Zlotu odbyła się konferencja, której celem była wymiana doświadczeń i integracja środowisk, które łączy idea gospodarstw edukacyjnych oraz upowszechnienie wiedzy specjalistycznej, mającej znaczenie dla dalszego rozwoju zagród edukacyjnych, a co za tym idzie, rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Program konferencji obejmował następujące zagadnienia:

  1. Miejsce gospodarstw edukacyjnych w wielofunkcyjnym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich;
  2. Działalność Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w ciągu ostatniego roku;
  3. Dobra praktyka współpracy Kuratorium Oświaty z Ogólnopolską Siecią Zagród Edukacyjnych;
  4. Edukacja w zagrodach edukacyjnych w kontekście dokumentów programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
  5. Programowanie zajęć edukacyjnych w oparciu o potencjał gospodarstwa rolnego;
  6. Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych;

Drugiego dnia uczestnicy Zlotu, podzieleni na grupy, wzięli udział w warsztatach. Warsztaty były prowadzone w Muzeum Inżynierii Miejskiej i w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. W ich skład weszły m.in. ćwiczenia objaśniające prawa natury. Zajęcia warsztatowe miały na celu zapoznanie z technikami pracy z dziećmi na lekcjach muzealnych, inspirację i zaadoptowanie niektórych metod dydaktycznych do wykorzystania w zagrodach edukacyjnych.

W drugiej części dnia przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu budowania i integracji zespołu. Nowatorski sposób realizacji tych zajęć polegał na treści zadania, przed jakim stanęła każda z 16 grup uczestników. Otóż, mając do dyspozycji ciasto biszkoptowe i przeróżne cukiernicze elementy dekoracyjne, należało odwzorować jeden z wylosowanych fragmentów mapy Polski, z zaznaczeniem granic województw, głównych dróg i rzek, najważniejszych miast i zabytków danego regionu. Co więcej drogi, rzeki i granice wojewódzkie miały być tak naniesione, aby po połączeniu wszystkich 16-stu kawałków ciasta, powstała spójna mapa Polski. Zadanie ograniczone było limitem czasowym. Aby odnieść sukces, każda z grup musiała wyznaczyć lidera grupy, podzielić poszczególne prace między sobą, wyznaczyć osoby odpowiedzialne za poszczególne funkcje. Zajęcia dotyczące budowania i integracji zespołu miały na celu integrację grupy, nawiązywanie między jej członkami współpracy, budowanie zaufania, wzajemne poznawanie się uczestników. Dzięki temu zadaniu uczestnicy mogli poznać swoje mocne i słabe strony, definiować role zespołowe. Zajęcia pozwoliły nabyć umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz akceptowania i rozumienia zachowań innych. Był to świetny trening kreatywności i umiejętności współpracy w zespole.

Trzeci dzień Zlotu pozwolił uczestnikom na partycypację w seminariach konsultacyjnych z ekspertami, poświęconych możliwościom finansowania działalności edukacyjnej z PROW 2014-2020, uwarunkowaniom prawnym prowadzenia działalności edukacyjnej na obszarach wiejskich oraz zasadom tworzenia programów edukacyjnych w gospodarstwach.

Lekcje u rolnika stają się coraz bardziej popularne. Świadczy o tym wzrost liczby funkcjonujących gospodarstw edukacyjnych w Polsce. W samym 2014 roku powstały 44 nowe gospodarstwa edukacyjne. To prawie o 50% więcej w ciągu jednego roku niż w sumie na przestrzeni poprzednich dwóch lat.

Udział w Ogólnopolskim Zlocie Zagród był bezpłatny. Zlot dał uczestnikom możliwość cyrkulacji doświadczeń między członkami krajowej Sieci Zagród i ekspertami pracującymi w kręgach związanych z OSZE. Ponadto uczestnicy zyskali nowe znajomości, wzbogacili własną wiedzę merytoryczną jak i praktyczną oraz umiejętności interpersonalne. Ogólnopolski Zlot Zagród utwierdził uczestników w poczuciu słuszności i ważności idei, jaką jest edukacja najmłodszych w warunkach gospodarstwa wiejskiego. 

11

16172426Obraz 0683132

Zdjęcia: CDR Kraków, Renata Rosiek

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com