^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nowe paszporty dla koni od 1 stycznia 2016 r.

      133 3328

   Polski Związek Hodowców Koni informuje, że w związku z wej­ściem w życie roz­po­rzą­dze­nia

wyko­naw­czego Komisji (UE) 2015/262 od 1 stycz­nia 2016 roku iden­ty­fi­ka­cja konio­wa­tych będzie

pro­wa­dzona według nowych prze­pi­sów. Zmianie ule­gnie rów­nież wzór paszportu. Paszporty wydane w poprzed­nich latach nie tracą ważności. Natomiast szcze­gólną uwagę należy zwrócić na iden­ty­fi­ka­cję koni  uro­dzo­nych w 2015 roku (okres przejściowy):

  - Konie uro­dzone do 30 czerwca 2015 roku muszą otrzy­mać pasz­porty do końca 2015 roku, w innym wypadku otrzy­mają dupli­katy lub zastęp­cze doku­menty iden­ty­fi­ka­cyjne, które wyklu­czają je z łań­cu­cha żywnościowego.

-   Konie uro­dzone w dru­giej poło­wie 2015 roku mogą być ziden­ty­fi­ko­wane zgod­nie z prze­pi­sami dotych­czas obo­wią­zu­ją­cego roz­po­rzą­dze­nia (WE) 504/2008 do końca 2015 roku. Jeśli nie zostaną ziden­ty­fi­ko­wane w tym okresie czasu, wów­czas od 1 stycz­nia 2016 będą iden­ty­fi­ko­wane zgod­nie z prze­pi­sami nowego roz­po­rzą­dze­nia UE 2015/262.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w Śląsko-Opolskim Związku Hodowców Koni

  tel. 32 259-95-99

    źródło: Polski Związek Hodowców Koni

    http://pzhk.pl/blog/2015/10/02/uwaga-nowe-paszporty-od-1-stycznia-2016-r/