^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

MONITOROWANIE ZAKUPÓW NAWOZÓW AZOTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZOTAN AMONU

nawozenie mineralne organiczne

 W ostatnim czasie w mediach pojawiły się informacje o monitorowaniu zakupów nawozów zawierających azotan amonu. Jest to związane z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

Z uwagi na fakt, iż azotan amonu wchodzący w skład wielu nawozów mineralnych jest również zgodnie w powyższym rozporządzeniem określany mianem prekursora materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom- podlega więc obowiązkowi monitorowania sprzedaży.

Zgodnie z zapisami zawartymi we wspomnianym rozporządzeniu m.in. osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą działalność handlową, gospodarczą lub zawodową, w tym działalność rolniczą prowadzoną nawet w niepełnym wymiarze czasu oraz niezależnie od wielkości gruntów, na których ta działalność rolnicza jest prowadzona będą podlegały monitorowaniu pod kątem zakupu nawozów zawierających w składzie ponad 16% azotanu amonu.

Od dnia 01 lutego 2021 roku zakupując nawozy takie jak: Saletrzak, Saletromag, Saletrosan 30, RSM 32, Salmag, ZAKsan, Pulan czyli nawozy zawierające ponad 16% azotanu amonu możemy być poproszeniu o :

okazanie dowodu tożsamości oraz określenie rodzaju działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej, wraz z podaniem nazwy przedsiębiorstwa, adresu oraz numeru identyfikacyjnego VAT lub innego numeru rejestracyjnego przedsiębiorstwa. Oprócz tego możemy być zapytani o to, w jakim celu będziemy stosować prekursory materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom. Osoby kupujące wspomniane nawozy mineralne będą proszone o wypełnienie oświadczenia, w którym deklarowany będzie cel zakupu takiego nawozu.

Z praktycznego punktu widzenia warto więc wybierając się po nawozy zawierające ponad 16% azotanu amonu zabrać ze sobą dokument tożsamości i liczyć się z koniecznością wypełnienia wspomnianego oświadczenia.

 Źródło:

-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013,

-www.farmer.pl

- zdjęcie pochodzi za strony www.kalendarzrolnikow.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com