^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

images

Aby odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej rolnik powinien pamiętać o posiadaniu faktur VAT.

W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 roku.

Wniosek taki można złożyć również w terminie późniejszym tzn w okresie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Wówczas do wniosku należy dołączyć faktury potwierdzające dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

W 2021 roku limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku wyżej wspomniany dokument wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.

Istotnym jest również fakt, iż w przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego   pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Wspomnianą zgodę wyraża się we wniosku i nie dotyczy ona współmałżonków.

Pieniądze pochodzące ze zwrotu podatku akcyzowego są wypłacane w okresie od 1- 30 kwietnia 2021 r. w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w pierwszym terminie oraz w okresie od 1-29 października 2021 r. - gdy wniosek składany zostanie w terminie sierpniowym. Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Źródło: MRiRW

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com