^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Stawka podatku rolnego

W Monitorze Polskim z 20 października 2020 roku, poz. 982, zamieszczono Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2020 roku, w którym ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł/dt.

Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2021, który stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta. W przyszłym roku podatek wyniesie 146,38 zł od 1 ha (2,5x58,55) i będzie wyższy o 0,23 zł/ha niż w roku bieżącym.

Podatek dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha, stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta na hektar, a więc wyniesie w 2021 roku 292,75 zł/ha i będzie wyższy o 0,45 zł/ha niż w roku bieżącym.

Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

Rady gmin mogą obniżyć ceny skupu żyta, które przyjmuje się jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze swojego działania i finalnie wysokości stawek podatku rolnego dla swoich mieszkańców mogą ustalić na niższym poziomie.

Podatek należy zapłacić w 4 ratach w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy go zapłacić jednorazowo w terminie do 15 marca.

Żródło: https://www.lodr-bratoszewice.pl/

podatek

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com