^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ASF - informacje dla hodowców trzody chlewnej

ulotka asf

Wymogi prawa dotyczące środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia obowiązujące od dnia 28 lutego 2018 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku w związku z opublikowanym w dniu 13 lutego 2018 r Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz. U. z 2018 r poz. 360), poniżej zamieszcza nakazy oraz zakazy określone w ww. rozporządzeniu. Wymienione poniżej wymogi, ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą afrykańskiego pomoru świń, będą w przyszłości przedmiotem wnikliwych kontroli inspekcji weterynaryjnej.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia, nakazuje się:

1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
2. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
3. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych.
4. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
5. Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.
6. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
7. Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.
8. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
9. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość- nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.
10.Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki,
knury, i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
11.Zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na
stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Zakazuje się:
1.wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

2.wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że nie stosowanie się do wymienionych nakazów i zakazów zgodnie z art.78 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U z 2014 r., poz. 1539, z późn. zm.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Ulotka - Apel MRiRW oraz GLW do hodowców trzody chlewnej. Uwaga! ASF

ASF - informacje dla hodowców, dotyczące żródeł zakupu słomy

Ulotka ASF - rolnicy cały kraj

Zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com