^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarcz

Wsparcie zus indeks

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. O takie świadczenie mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

 osoby, które korzystają z Ulgi na start,
 osoby, które korzystają z ulg w ramach Małej Działalności Gospodarczej (MDG) lub Małego ZUS plus (MDG +),
jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19 i jeśli spełniają inne warunki określone w przepisach.
Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe RSP-D.
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
Wniosek można przekazać:
 drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) plik docx 566kb
 drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)
za pośrednictwem poczty,
 osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)
Aby szybko uzyskać wsparcie z ZUS, wniosek o świadczenie postojowe powinien być poprawnie wypełniony.
 W pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie pola dotyczącego rachunku bankowego. W przypadku przyznania świadczenia, na ten rachunek zostanie przekazana wypłata. Numer rachunku musi mieć 26 znaków. Po jego wpisaniu należy sprawdzić czy na pewno jest zgodny z numerem rachunku nadanym przez bank. Osoby, które korzystają z bankowości elektronicznej mogą - w celu uniknięcia pomyłki – przekopiować do wniosku numer rachunku dostępny po zalogowaniu się na swoje konto na stronie banku.
 Następnie należy - odpowiednio do swojej sytuacji - wypełnić pola dotyczące spełnienia warunków określonych przepisami. Od tego zależy czy i w jakiej wysokości przyznane zostanie świadczenie.
1. Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje jeśli:
 prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r. i nie została ona zawieszona a przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe:
 był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym,
 nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (aktualnie jest to 15 595,74 zł),

prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęło się przed 1 lutego 2020 r. i została ona zawieszona po 31 stycznia 2020 r. a przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (aktualnie jest to 15 595,74 zł),
 prowadzący działalność gospodarczą nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę)
 prowadzący działalność gospodarczą mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
2. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 1 300 zł jeśli:
 prowadzący działalność gospodarczą rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT.
 prowadzący działalność gospodarczą nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę)
 prowadzący działalność gospodarczą mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
Należy zatem:
 w części II wskazać odpowiednią dla siebie formę opodatkowania w 2020 r.
 jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność nie została zawieszona, należy wypełnić część III, a następnie wypełnić część V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego checboxa w pkt. 4 (jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: "tak", "nie")
Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku RSP-D - działalność niezawieszona (plik pdf 108kb)
 jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność została zawieszona, należy wypełnić część IV, a następnie wypełnić część V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego checboxa w pkt. 4 (jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: "tak", "nie")
Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku RSP-D - zawieszona działalność (plik pdf 109kb)
 jeżeli w części II wskazana została Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT, należy wypełnić tylko część V. W części V należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniego checboxa w pkt. 4 (jestem objęty ubezpieczeniem społecznym rolników: "tak", "nie")
Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku RSP-D - karta podatkowa i zwolnienie z VAT (plik pdf 110kb)
Na koniec należy podpisać wniosek. Jeśli wniosek jest składany w formie papierowej, należy podpisać:
 część III i część V jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność nie została zawieszona,
 część IV i część V jeżeli w części II wskazane zostały Pozostałe formy opodatkowania, w tym karta podatkowa i brak zwolnienia z opłacania podatku VAT, a działalność została zawieszona,
 część V jeżeli w części II wskazana została Karta podatkowa i zwolnienie z opłacania podatku VAT.
Jeśli będziemy
mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się e-mailem lub telefonicznie. Dlatego warto podać we wniosku swoje aktualne dane.

Wniosek. Pozostałe formy opodatkowania - zawieszona działalność

Wniosek. Pozostałe formy opodatkowania

Wniosek. Karta podatkowa i zwolnienie opłacania podatku

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com