^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Aktualne przepisy dotyczące gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

logo KOWR2 002

Poniżej udostępniamy materiały dotyczące aktualnych przepisów na temat gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa .

Podstawowym aktem prawnym dla działań KOWR w ramach realizacji zadania „Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa” jest ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wprowadzone ustawą z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1080 z późn. zm.). Z dniem 26 czerwca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy, która wprowadza następujące ważniejsze zmiany:

 1. Jako podstawowe narzędzie gospodarowania nieruchomościami Zasobu pozostaje dzierżawa lub sprzedaż na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rodzinnego, przy czym z zakresu przedmiotowego wyłączono (art. 24 ust. 1-3):
 2. nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha,
 3. nieruchomości rolne przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejscowym planie rewitalizacji albo miejscowym planie odbudowy na cele inne niż rolne, a w przypadku braku miejscowego planu - nieruchomości rolne przeznaczone na cele niezwiązane z kierunkami i zasadami kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 4. Nadal utrzymane jest pierwszeństwo rolników indywidualnych w nabyciu nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 1 ha, są one kierowane między innymi do dzierżawy i sprzedaży w przetargach ograniczonych,
 5. Nowelizacja umożliwia (art. 24b) tworzenie na gruntach Zasobu ośrodków produkcji rolniczej, definiowanych jako wyodrębnione z Zasobu nieruchomości, tworzące wraz z innymi składnikami mienia nierozerwalną, zorganizowaną całość gospodarczą o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie. Utworzenie OPR uwarunkowane jest uzyskaniem zgody MRiRW. Gospodarowanie nimi odbywa się w drodze oddania do odpłatnego korzystania osobom fizycznym i prawnym po przeprowadzeniu przetargu dzierżawę nieruchomości.
 6. Nowelizacja stanowi (art. 38 ust. 1b), że do umów dzierżawy mienia Zasobu nie stosuje się art. 695 Kodeksu cywilnego, co umożliwia zawieranie umów dzierżawy mienia Zasobu na czas oznaczony na łączne okresy przekraczające 30 lat.
 7. Rozszerzono (art. 24 ust. 5c) katalog stanów faktycznych, w których KOWR może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzące w skład Zasobu:
 8. zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie,
 9. grunty faktycznie wykorzystywane jako drogi,
 10. grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 11. Wprowadzono (art. 24 ust. 5d) możliwość wydzierżawienia lub wynajęcia przez KOWR, po uzyskaniu zgody MRiRW, nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu w drodze umowy, bez przeprowadzenia przetargu:
 12. jednostce samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związanie z realizacją i rozbudową obiektów użyteczności publicznej, tworzeniem nowych miejsc pracy oraz rozwojem lokalnym realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
 13. państwowej osobie prawnej na cele związane z realizacją jej zadań statutowych;
 14. Zostały wprowadzone przepisy dotyczące postępowania w zakresie wnoszenia zastrzeżeń do przetargu.
 15. Zwiększono wysokość wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości bez tytułu prawnego do wysokości stanowiącej 30-krotność wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu.
 16. Wprowadzono możliwość, za zgodą MRiRW, nabywania akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstwa lub zorganizowane części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com