^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

DORADCY NAGRODZENI PODCZAS KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ

W czasie otwarcia XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej w dniu 2 września 2017 r. w Auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, nastąpiło wręczenie pracownikom Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę oraz odznak honorowych przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Ryszard Zarudzki, odznaczył następujących pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie:

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę przyznanym przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę:

 1. Stępień Krystyna - posiada 46 letni staż pracy w instytucjach działających na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi. Od 1991 r. pracuje na stanowisku głównego księgowego i cieszy się zaufaniem oraz życzliwością wśród przełożonych i pracowników.
 2. Piaszczyk Zdzisława - od ponad 46 lat pracuje w księgowości instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Wykonuje swoje zadania sumiennie i z dużym zaangażowaniem, zawsze służy fachową pomocą zarówno rolnikom jak i współpracownikom.
 3. Nowak Marian - aktywnie pracuje społecznie na rzecz województwa śląskiego, a szczególnie gminy Lelów. Był współzałożycielem, a w latach 1993 – 1998 prezesem, Fundacji „ Postęp w Rolnictwie”. Aktualnie jest przewodniczącym Zarządu Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz członkiem Zarządu Oddziału SITR w Częstochowie.
 4. Krasoń Elżbieta - posiada 32 letni staż pracy w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie do dziś pracuje w księgowości i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Brała udział w realizacji różnych projektów, m.in. projekt „Ekorys” p.t. „Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją do innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
 5. Cabak Halina - posiada 45 letni staż pracy w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Gliwicach. Organizowała szkolenia dla rolników i mieszkańców wsi w zakresie technologii rolniczej oraz Funduszy Europejskich. Sporządziła wiele biznes planów w celu pozyskania kredytów preferencyjnych na rozwój gospodarstw rolnych.
 6. Kieruzel Eugeniusz - w ciągu 44 lat swojej pracy zawodowej zdobył uznanie przełożonych i współpracowników. Jego praca w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego przyczyniła się do pozytywnych zmian na wsi zawierciańskiej.
 7. Wieczorek Andrzej - jego 40 letnia kariera zawodowa związana jest z rolnictwem i obszarami wiejskimi, najpierw bezpośrednio w produkcji rolnej, a od 1992 roku w doradztwie rolniczym. Szczególnie wyróżnił się w organizacji i prowadzeniu szkoleń, demonstracji, pokazów i kursów chemizacyjnych.
 8. Walasek Adam - od początku swojej 39 letniej kariery zawodowej związany jest z rolnictwem, a od 1997 r. z doradztwem. Aktywnie angażował się w wdrażanie programów pomocowych finansowych ze środków UE (SPO,PROW 2007-2013).

Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę:

 1. Fąfera Beata - od 33 lat pracuje w doradztwie rolniczym. Aktualnie jako Kierownik Działu Obszarów Wiejskich propaguje tematykę dotyczącą m.in. zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody, profilaktyki prozdrowotnej i agroturystyki. Przez wiele lat podejmowała działania społeczne mające na celu promocję tradycyjnego produktu oraz przywrócenia lokalnych tradycji i obrzędów.
 2. Łuczka Marian - jest pracownikiem o dużym doświadczeniu. Był autorem programów i materiałów szkoleniowych oraz głównym inicjatorem, ponownego uruchomienia w 2009 roku przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie kursów „Operatorów kombajnów zbożowych”, a w roku 2014 dodatkowo kursów „Operatorów kombajnów zbożowych i sieczkarń samojezdnych”.

Odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela:

 1. Poliwka Kazimiera - w trakcie swojego 30-letniego stażu pracy w doradztwie zajmowała się m.in. wprowadzaniem do produkcji rolnej innowacji. Ponadto pozyskiwała środki finansowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne mające wsparcie sektora rolniczego.
 2. Bolech Teresa – posiada dużą wiedzę i doświadczenie zawodowe, jej 30-letnia praca zawodowa, związana jest głównie z branżą rolniczą.
 3. Susek Olga - przez 11 lat pracy zawodowej osiągnęła ponadprzeciętne wyniki, świadczy o tym bardzo duża liczba rolników korzystających z jej wiedzy i doświadczenia. Organizuje wiele wyjazdów powiązanych z dokształcaniem i kursami dla mieszkańców terenów wiejskich.
 4. Krasoń Elżbieta – posiada 32-letni staż pracy m.in. jako specjalista d.s. pracowniczych, a następnie jako pracownik w dziale księgowości. Aktywnie współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz udziela się w chórze kościelnym.
 5. Widuch Ewa - jej kariera zawodowa trwa od 22 lat. Obecnie pełni obowiązki kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Rybniku. Pracownik odpowiedzialny i zaangażowany w wykonywanie obowiązków służbowych. Podejmuje wiele działań na rzecz społeczności lokalnych m.in. współpraca z kołami Gospodyń Wiejskich, Kółkami Rolniczymi, delegatami Śląskiej Izby Rolniczej.

 

Odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” przyznaną pracownikom Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego następującym osobom wręczył Przewodniczący Rady Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk:

 1. Nowak Marian - posiada 40 letni staż pracy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomiki rolnictwa i tradycji historycznej Ziemi Lelowskiej.
 2. Hankiewicz Maurycy - od 31 lat jest związany z doradztwem rolniczym. Obecnie pracuje na stanowisku redaktora naczelnego „Śląskich Aktualności Rolniczych”.
 3. Nowak Ewa - przez ponad 30-lat zawodowo związana jest doradztwem rolniczym. W latach 2008-2013 była Dyrektorem ŚODR w Częstochowie. Jako doradca pomagała rolnikom oraz mieszkańcom obszarów wiejskich aplikować o środki unijne.
 4. Ślusarz Józef - 20 letni staż pracy w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, gdzie aktualnie kieruje zespołem doradców na terenie powiatu myszkowskiego. W latach 2007-2017 corocznie organizował wyjazdy KGW Gminy Koziegłowy i Poraj na „Stoły Bożonarodzeniowe” i „ Stoły Wielkanocne”.
 1. Giel Teresa - od 1997 r. pracuje w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Prowadzi nadzór merytoryczny nad działalnością upowszechnieniową z zakresu rolnictwa oraz aktywnie współpracuje z firmami nasiennymi krajowymi i zagranicznymi. Od roku 2003 jest członkiem Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego dla województwa śląskiego.
 2. Marks Józef - pracownik doradztwa rolniczego od 1979 roku, obecnie kieruje Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Mikołowie i jednoczenie pełni funkcję członka Rady Pracowników. Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalność społeczną otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.
 3. Bogacki Andrzej - od początku swojej kariery zawodowej jest związany z szeroko rozumianym środowiskiem rolniczym. Organizator kursów, seminariów wyjazdowych oraz szkoleń. Ceniony przez rolników za pomoc w zdobywaniu środków unijnych.
 4. Sykuła Piotr - pracownik Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie od 2007 roku, gdzie obecnie pełni również funkcję przewodniczącego Rady Pracowników. Swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności przekazuje w trakcie szkoleń dla rolników szczególnie z zakresu wykonywania zabiegów ochrony roślin. W 2017 roku przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu XXVI Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie.

W imieniu Dyrekcji i Pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com