^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Uciążliwy dojazd

 

Do działki budowlanej oraz do budynku powinno być zapewnione dojście i dojazd od drogi publicznej, odpowiednio do sposobu jego użytkowania oraz wymagań przeciwpożarowych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 metry. W zespole budynków jednorodzinnych dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m. Przepisy nie precyzują odległości drogi dojazdowej od granicy działki. W przypadku, gdy sąsiad będzie korzystał ze swojej drogi w sposób zakłócający stosunki sąsiedzkie ponad przeciętną miarę ( np. przez używanie pojazdów zbyt hałaśliwych, wytwarzających dużo dymu, dużych rozmiarów szkodzących ogrodzeniu itp.), właściciel działki granicznej będzie mógł domagać się od sąsiada zaprzestania takich działań i usunięcia przyczyny ich powstania ( np. przesunięcia drogi w głąb swojej posesji). W razie,  gdy nie dojdzie do polubownego załatwienia sporu, pozostaje droga sądowa.

 

Przy rozstrzyganiu tego typu sporów należy posiłkować się przepisami ogólnymi, zawartymi w tzw. prawie sąsiedzkim z kodeksu cywilnego. W myśl art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Stosownie do tego przepisu oraz art. 415 K.C. , kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

Na podstawie: Porady prawne-Wiadomości Gminne nr 14/03, K.C.log-system-sc-wozki-widlowe-3005841

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com