^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJACH

 

 

soybeans 2039639 1280

 Produkcja i wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

 W Polsce trwają już od dłuższego czasu działania ukierunkowane na zwiększenie produkcji oraz wykorzystanie rodzimych surowców białkowych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Bardzo ważna jest bowiem odpowiednia ilość i jakość białka w paszy dla zwierząt, by uzyskać dobre wyniki w  chowie zwierząt oraz produkcji żywności.

Duża ilość białka paszowego jest importowana. To wiąże się z wieloma problemami, głównie wysokimi kosztami transportu, od dostaw komponentów z zagranicy i stałym ryzkiem wzrostu cen.

Wiele jest więc powodów, aby zachęcać producentów rolnych do uprawy w naszym kraju roślin białkowych i wykorzystania ich w rodzimych gospodarstwach na pasze dla zwierząt, co ostatecznie umożliwi zwiększenie produkcji i zapewnienie żywności.

logo białko

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie od 2023 r. bierze udział w realizacji projektu podjętego w ramach realizacji poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele paszowe.

Celem operacji jest promowanie oraz upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji oraz wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Na terenie województwa śląskiego  założono obiekty demonstracyjne :

typu A - prowadzące produkcję roślin białkowych w ramach PDO stacje i zakłady doświadczalne oceny odmian w Pawłowicach - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach,  Wiejska 25, 44-180 Pawłowice i  w Kochcicach - Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach,  Zamkowa 11, 42-713 Kochcice

typu B - gospodarstwach uprawiających rośliny białkowe na nasiona z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt gospodarskich drób w Imielinie i Zbrosławicach

typu C - podmiot wytwarzający pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju w Kochanowicach - PASZE BIOS sp. z o.o. Rafał Głowa, ul. Wiejska 46, 42-713 Kochanowice

Każdy ostateczny odbiorca będzie uczestniczył w wizycie w obiekcie A, B i C.

Podczas wizyt w obiektach demonstracyjnych, w zależności od typu zostanie realizowany program uwzględniający zagadnienia innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w uprawach. Odbędzie się również prezentacja przygotowania pasz i żywienia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk. Poruszone zostaną problemy, rodzaje ryzyka i sposoby ograniczania ryzyka, przetwarzania nasion roślin białkowych i stosowania ich w żywieniu zwierząt.

Wizyta w podmiocie wytwarzającym pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem nasion roślin białkowych uprawianych w kraju pozwoli na zapoznanie uczestników z procesem przyjęcia surowca (laboratorium, ocena, analizy), procesem magazynowania, dozowania, mielenia, mieszania, natłuszczania, granulacji oraz ocenę wyrobu gotowego.

W województwie śląskim liczba uczestników została ustalona na 125 osób podzielonych na 5 grup po 25 osób. Każdy odbiorca zobowiązany jest do uczestnictwa w demonstracjach w dwóch podanych terminach.

Terminy demonstracji:

Grupa I                        6 czerwiec i 10 czerwiec 2024 r.

Grupa II                       7 czerwiec i 11 czerwiec 2024 r.

Grupa III                      2 lipiec i  12 wrzesień 2024 r.

Grupa IV                     3 lipiec i 1 październik 2024 r.

Grupa V                      4 lipiec i 13 wrzesień 2024 r.

Uczestnicy demonstracji otrzymają materiały informacyjne w postaci opisów obiektów demonstracyjnych typu A, B i C oraz broszurę zawierającą tematy, m.in. technologię uprawy poszczególnych roślin białkowych, wartość pokarmową nasion roślin białkowych i ich stosowanie w żywieniu zwierząt monogastrycznych oraz zagadnienia dotyczące rolnictwa precyzyjnego, zrównoważonego i ekologicznego w zakresie uprawy roślin białkowych.

W ramach demonstracji odbiorcy szkolenia będą mieć zapewnione posiłki i serwis kawowy. Ponadto każdy uczestnik po drugim dniu szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w demonstracji.

Zapraszamy osoby, które spełniają wymogi stawiane potencjalnym odbiorcom demonstracji: 

a. osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której gospodarstwo rolne położone jest na terenie Polski i która prowadzi działalność rolniczą w woj. śląskim;

b. właściciel lasu - osoba fizyczna lub prawna będąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym lasu oraz osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem samoistnym, użytkownikiem, zarządcą lub dzierżawcą lasu;

c. domownik rolnika - osoba bliska rolnikowi, która: ukończyła 16 lat. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu;

d. małżonek rolnika - osoba będąca w związku małżeńskim z rolnikiem określonym w pkt. a

e. osoby zatrudnione w rolnictwie – osoba zatrudniona u osób fizycznych lub prawnych, które prowadzą działalność rolniczą

f.  młody rolnik - wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014—2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje proszę kierować do: Karina Krasoń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,        607 597 539; 32/325 01 46

                                                                   

Źródło:

zdj. ziarno soi Pixabay. com

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com