^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZMIANY W ZASADACH REJESTROWANIA I ZNAKWANIA ZWIERZĄT

znaznakowanie zwierząt 

6 stycznie 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2022 poz. 2727), zmieniające ustawę z dnia 2 kwietnia 2004r. Wprowadzenie nowej ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym zapewnienie jednolitego funkcjonowania systemu identyfikacji zwierząt, pozwalającego na skuteczniejsze wprowadzanie metod bioasekuracji, co jest istotne w zapobieganiu takim chorobom jak np.: ASF i HPAI.

SYSTEM IDENTYFIKACJI i REJESTRACJI ZWIERZĄT

Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich i siedzib stad, prowadzony przez ARiMR, który zawierał dane dotyczące bydła, świń, kóz i owiec został przekształcony w bazę danych oraz rozszerzony o informacje dotyczące zwierząt:

 • koniowatych,
 • wielbłądowatych,
 • jeleniowatych,

Zasady dokonywania zgłoszeń dla poszczególnych gatunków zwierząt:

 • Bydło
  • 7 dni od dnia urodzenia, zgłoszenia urodzonego zwierzęcia i od opuszczenia przez zwierzę siedziby stada (sprzedaż, padnięcie, ubój).
 • Owce i kozy
  • 180 dni na oznakowanie i zgłoszenie urodzonego zwierzęcia, ale zawsze przed opuszczeniem siedziby stada,
  • 30 dni na oznakowanie i zgłoszenie urodzonego zwierzęcia w pochodzącego od owcy objętej wsparciem dobrostanowym.
 • Świnie
  • 37 dni na oznakowanie i zgłoszenie zwierzęcia, ale zawsze przed opuszczeniem siedziby stada,
  • 7 dni na zgłoszenie od dnia przybycia lub opuszczenia stada,
  • 2 dni na terenie objętym objętych ograniczeniom związanymi z wystąpieniem ASF na zgłoszenie wszystkich zmian, z wyjątkiem urodzenia prosiąt.

Gatunki dotychczas nie ewidencjonowane

 • Koniowate
 • 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy, na zgłoszenie siedziby stada koniowatych oraz zgłoszenie zwierząt,
 • 12 miesięcy na identyfikację zwierzęcia,
 • zgłoszenia do komputerowej bazy danych urodzenia koniowatego dokonuje właściciel, albo posiadacz zwierzęcia,
 • właściciel lub posiadacz koniowatego może dokonać zgłoszenia za pośrednictwem związku hodowców koniowatych,
 • związek hodowców koniowatych identyfikuje zwierzę, którego urodzenie zostało zgłoszone do komputerowej bazy danych, w tym dokonuje oznakowania zwierzęcia i środkiem identyfikacyjnym i nadaje mu numer identyfikacyjny oraz wydaje unikalny, dożywotni dokument identyfikacyjny,
 • 7 dni na zgłoszenie przemieszczenia, padnięcia oraz uboju zwierząt,
 • 7 dni na zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego do związku hodowców koniowatych,
 • 7 dni na przekazanie związkowi hodowców koniowatych unikalnego dożywotniego dokumentu identyfikacyjnego w przypadku przemieszczenia na terytorium Polski zwierzęcia, dla którego dożywotni dokument identyfikacyjny został wydany przez związek hodowców koniowatych działający na terytorium innego państwa członkowskiego UE.
 • Jeleniowate i wielbłądowate
 • 6 miesięcy na zgłoszenie siedziby stada,
 • 18 miesięcy na oznakowanie i zgłoszenie zwierząt.
 • Zakłady drobiu
 • 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy na zgłoszenie zakładu drobiu oraz liczby ptaków lub jaj wylęgowych.
 • 7 dni na zgłoszenie do komputerowej bazy danych zdarzeń związanych ze zwiększeniem, lub zmniejszeniem liczby ptaków i jaj wylęgowych, z podaniem liczby ptaków lub jaj wylegoeych, których pzybyło lub ubyło w zakładzie drobiu oraz miejsca pochodzenia lub przeznazcenia ptaków lub jaj.

TYPY DZIAŁALNOŚCI i ich RODZAJE

 • Siedziba stada -miejsce w którym
 • prowadzi się chów, hodowlę lub wypas zwierząt,
 • prowadzi się miejsce gromadzenia zwierząt,
 • organizuje się targi, wystawy, pokazy lub konkursy zwierząt,
 • prowadzi się cyrk objazdowy,
 • prowadzi się grupę tresowanych zwierząt,
 • prowadzi się obrót zwierzętami,
 • prowadzi się ubój zwierząt pochodzących z innych siedzib stada w celu produkcji mięsa na własny użytek.
 • Rzeźnia
 • Zakład drobiu
 • zakład hodowli zarodowej,
 • zakład reprodukcyjny,
 • zakład hodowli kur niosek,
 • zakład wylęgu drobiu,
 • zakład odchowu drobiu,
 • zakład hodowli drobiu rzeźnego,
 • chów przydomowy,
 • Zakład przetwórczy/spalarnia

Każdy rodzaj działalności otrzyma odrębny numer.

Na podstawie nowych przepisów siedziba stada to jeden z typów działalności.

PASZPORTY DLA BYDŁA

 • Paszporty będą wydawane bezpłatnie posiadaczom zwierząt jedynie dla zwierząt przemieszczanych do innych państw członkowskich UE.
 • Posiadacz bydła informuje kierownika biura powiatowego ARiMR o zamiarze przemieszczenia bydła do innego państwa na 5 dni przed planowanym dniem przemieszczenia.

KSIĘGI REJESTRACJI ZWIERZĄT

Posiadacze bydła, owiec i kóz oraz świń z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność o typie: rzeźnia, miejsce gromadzenia zwierząt, targ, wystawa, pokaz, konkurs mają obowiązek prowadzenia księgi rejestracji. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji zwierząt przysługuje posiadaczom zwierząt, którzy wyłącznie za pośrednictwem aplikacji IRZ plus dokonują zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów ustawy. Posiadacz świń ma obowiązek dokonywania spisu zwierząt znajdujących się w jego siedzibie stada. Spisu dokonuje się co najmniej dwa razy w roku w terminie do 30 czerwca i 31 grudnia. Należy podać liczbę świń oznakowanych , w tym indywidualne numery identyfikacyjne loch oraz liczbę nie oznakowanych prosiąt do 37 dnia życia. Liczbę świń wpisuje się do księgi rejestracji stada i przekazuje się kierownikowi BP ARiMR w terminie 7 dni od dnia sporządzenia spisu.

NOWE METODY IDENTYFIKACJI

Nowe przepisy pozwalają na stosowanie środków identyfikacji, które zostały uwzględnione w unijnych przepisach:

 • kolczyki zwykłe i elektroniczne,
 • opaski na pęcinę,
 • kapsułki ceramiczne (bolusy),
 • wszczepiane transpondery w żwacz,
 • tatuaże.

UPOWSZECHNIENIE INTERNETOWEJ FORMY ZGŁOSZEŃ

 • Od wejścia w życie ustawy na podmioty nadzorowane posiadające numer WNI (weterynaryjny numer identyfikacyjny) nałożono obowiązek składania zgłoszeń wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji IRZplus.
 • do końca 2025 roku posiadacze zwierząt wciąż będą mogli dokonywać zgłoszeń w formie papierowej
 • Od 1 stycznia 2026 r. obowiązkowe stanie się informowanie o zdarzeniach dotyczących utrzymywanych zwierząt za pośrednictwem aplikacji IRZplus dla wszystkich.

Źródło:

USTAWA z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2022 poz. 2727) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002727

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com