^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Podsumowanie szkoleń zrealizowanych w ramach Planu Działania SR KSOW w Kłobucku i Częstochowie

      Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, w ramach działań realizowanych przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego, zorganizował szkolenie na temat „Grupy producentów rolnych , spółdzielczość i inne wspólne formy działalności rolniczej - szansą rozwoju i poprawy bytu mieszkańców obszarów wiejskich". Szkolenie na w/w temat odbyło się 24 listopada 2014 r w Urzędzie Miasta w Kłobucku oraz 25 .XI.2014 roku w ŚODR w Częstochowie. Osobą odpowiedzialną za szkolenie - była Kamila Szlenkier – główny specjalista ds. zespołowego gospodarowania i produkcji ogrodniczej. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor ŚODR Grzegorz Boski.
           Szkolenie skierowane było do osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie z obszaru woj. śląskiego, zainteresowanych  tematyką grup producenckich oraz perspektywą rozwoju innych form działalności na obszarach wiejskich. W każdym szkoleniu uczestniczyło po 25 osób. Były to osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, producenci rolni z powiatu kłobuckiego i częstochowskiego.

     Szkolenie miało na celu uświadomienie producentom celowości łączenia się w większe zespoły, zakładania spółdzielni jako formy najbardziej korzystnej dla producentów oraz wskazanie  innych, nowych kierunków działalności wiejskich, funkcjonujących na wsi w Polsce i innych krajach UE np. w Austrii, Niemczech, we Włoszech czy we Francji. Podczas szkolenia zostały omówione nowe rodzaje działań, kryteria i wymagania dla przyszłych beneficjentów PROW 2014 – 2020.
Podczas szkolenia zostały omówione następujące tematy:
Pan Franciszek Matula ze SODR oddział Mikołów zaprezentował temat:

1.Projektowane wsparcie finansowe z EFRROW na lata 2014-2020 dla producentów rolnych.
Wykładowca omówił najistotniejsze zadania dla producentów rolnych , które muszą spełnić aby zapewnić sobie dofinansowanie do gospodarstw z nowego programu EFRROW na lata 2014-2020.
Drugim wykładowcą był Pan Marcin Martynowski z Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie. Tematy jego wykładów dotyczyły:
1.Formy funkcjonowania podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni oraz zrzeszeń i stowarzyszeń. Spółdzielczość rolnicza i wiejska w Polsce w UE i oraz wybranych krajach świata. Podstawy prawne funkcjonowania w/w podmiotów. Funkcjonowanie rynku rolnego oraz rynków lokalnych w Polsce.

2. Grupy i organizacje producentów rolnych oraz perspektywy rozwoju spółdzielczości branżowej. Procedury przy zakładaniu grupy producentów rolnych podatki, formy wsparcia, korzyści wspólnego działania na rynku (gospodarcze, w tym finansowe, inne) – przykładowe wyliczenia.

3. Formy sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych jako dodatkowe źródło dochodu - w szczególności sprzedaż bezpośrednia. Nowe kierunki działalności spółdzielni wiejskich w wybranych krajach UE - przykłady z wybranych krajów UE (m.in. Austria, Niemcy, Włochy, Francja).

Dużym zainteresowaniem było wprowadzenie przez wykładowcę zajęcia praktycznego, które polegało na obliczeniu kwoty dofinansowania grupy producenckiej przez okres 5 lat.
            W trakcie części teoretycznej możliwe było zadawanie pytań, natomiast po zakończeniu wykładów M. Martynowski udzielił konsultacji zainteresowanym osobom.
Udział w szkoleniu był bezpłatny. Organizatorzy zapewnili poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz na płytkach CV a także zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.
Uczestnicy szkolenia wykazali duże zainteresowanie powyższymi tematami, wykładowcy przekazali wiele interesujących informacji i zwrócili uwagę na ważność tematu w przyszłości. Uczestnicy chętnie wezmą udział w następnych szkoleniach z tego zagadnienia.

P1150611

I

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com