^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich - tuż, tuż

zd 1 kgw

Ustawa określająca formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czeka już tylko na podpis Prezydenta RP, który ma czas na decyzję do 04 grudnia 2018 r.
W myśl ustawy koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich oraz reprezentującą interesy i działającą na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierającą wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

 lgota m

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich, a terenem działalności może być jedna bądź więcej wsi, zaś członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła.
Szczegółowe zasady i warunki wstępowania do i występowania z kół gospodyń wiejskich określają statuty kół. Statut może przewidywać dodatkowe wymogi dla członków koła.

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i z chwilą dokonania wpisu do rejestru nabywa osobowość prawną.

 KWR 20017 082

Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą, a także otrzymywać dotacje celowe według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Działające w dniu wejścia w życie ustawy koła gospodyń wiejskich mogą dostosować statuty do wymagań ustalonych w ustawie i wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru zgodnie z przepisami ustawy.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com