^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

19 grudnia w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla właścicieli zagród edukacyjnych, członków ich rodzin oraz osób zainteresowanych zarejestrowaniem swojej zagrody edukacyjnej w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.


Szkolenie otworzył dyrektor ŚODR Marek Dziubek, który podkreślił jak ważne, a w niektórych przypadkach wręcz bezcenne, okazują się wiedza i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy zarówno w pracy zawodowej ale i w codziennym, prywatnym życiu.

 

Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia.

 

Podczas szkolenia zostały omówione następujące tematy:
1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia.
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.
4. Poszkodowany nieprzytomny – zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna.
5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak.
6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
7. Zadławienia – pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci.
8. Urazy i skutki urazów – zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia.
9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.
10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
11. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serce, napad drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna.

 

Osobami prowadzącymi szkolenie byli doświadczeni ratownicy medyczni, pracujący na co dzień w Pogotowiu Ratunkowym. Z ogromnym zaangażowaniem, ilustrując poszczególne przypadki opowieściami z własnego doświadczenia zawodowego, przeprowadzili zajęcia teoretyczne, a następnie praktyczne.

 

Podczas zajęć praktycznych każdy z uczestników mógł pod okiem ratownika wykonać ćwiczenia polegające na udzieleniu pomocy osobie nieprzytomnej, przeprowadzeniu resuscytację krążeniowo- oddechowej, obsłudze urządzenia AED czyli Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego, postępowaniu przy zadławieniu, układaniu poszkodowanych w pozycji bezpiecznej czyli bocznej ustalonej.

Fot. S. Mucha, R. Rosiek

W szkoleniu wzięło udział 45 osób, każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe na płycie CD.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Szkolenie zorganizowano w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com