^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach

Prezydent RP Andrzej Duda 26 października podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wprowadzane rozwiązania legislacyjne umożliwią dostosowanie istniejących regulacji tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych określonych w aktach prawa Unii Europejskiej.
kamila 
Jak zaznacza Kancelaria Prezydenta RP zmiany legislacyjne dotyczące organizowania się i funkcjonowania grup producentów rolnych zostały opracowane na podstawie zdobytych doświadczeń oraz zidentyfikowanego ryzyka w zakresie właściwego nadzoru nad grupami producentów rolnych, jakie pojawiły się w trakcie funkcjonowania obowiązującej ustawy regulującej tę problematykę i mają na celu zwiększenie efektywności działania rolników w grupach.

Znowelizowana ustawa określa wyłącznie zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów rolnych i ich związki i dotyczy zmian niektórych artykułów i ustępów ustawy. np.

1. żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy /jako członkowie grupy/ nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnych zgromadzeniach, zgromadzeniach wspólników czy walnych zebraniach członków grupy.

2. każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy powinien sprzedać do grupy co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów, grupy produktów ze względu na które grupa została utworzona,

3. każdy z członków grupy może przynależeć tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów . W przypadku gdy brak produkcji spowodowany jest działaniem siły wyższej / susza, powodzie, itp./ lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności ze strony Unii Europejskiej   punkty 2 i 3 nie mają zastosowania.

Nadzór nad całością działania   grup producentów rolnych   sprawuje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwy dla danego regionu. Zatwierdza on plan biznesowy oraz zmiany do niego, dokonuje wpisu grup do rejestru grup, informuje dyrektora OR ARiMR   o wszelkich zmianach jakie dokonała grupa w planie biznesowym i o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, przeprowadza kontrole poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, spełnienia przez grupę warunków, realizacji planu biznesowego .Zadaniem grupy producentów rolnych jest składanie do ARR na formularzu opracowanym przez Prezesa ARR za dany rok w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia danego roku działalności tej grupy sprawozdania dotyczącego obrotu produktem lub grupą produktów.

Grupy, w celu reprezentowania swoich interesów, mogą organizować się w związki grup, zwane dalej „związkami”, do realizacji w szczególności co najmniej dwóch spośród następujących celów:

1)     organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji,

2)     organizowania i koordynowania zbywania produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupy zostały utworzone,

3)     przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich przetwarzania,

4)     reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej,

5)     promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom,

6)     promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska,

7)     prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów rolnych,

8)     prowadzenia obsługi prawnej i księgowej grup.

Związek prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

1)     zrzesza co najmniej 5 grup,

2)     grupy będące członkami związku nie są członkami innego związku,

3)     działa na podstawie aktu założycielskiego, który, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, powinien zawierać w szczególności:

a)     zasady przyjmowania do związku nowych członków oraz występowania członków ze związku, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 16, nie może być krótszy

niż trzy lata działalności związku, a informacja o zamiarze wystąpienia ze związku powinna być złożona na piśmie co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności związku,

 

b)     zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego przeznaczonego na wypłacanie członkom związku zaliczek za dostarczone produkty lub grupy produktów oraz na inne cele określone w statucie lub umowie, jeżeli będzie on utworzony,

 

c)     sankcje wobec członka związku, który nie wypełnia nałożonych na niego zadań lub obowiązków.”;

 

Nadzór nad działalnością związków grup producentów rolnych sprawuje Prezes Agencji Rynku Rolnego. Do zadań Prezesa ARR należy m.in.                                    

- wydawanie decyzji o cofnięciu związkowi decyzji uznania i skreśleniu go z rejestru,

- przekazanie zbiorczych zestawień informacji do ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.                                                                                                              

- przeprowadza kontrole podmiotu, akceptuje lub nie wnioski o płatność i pomoc w ramach działania.

Źródło:www.minrol.gov.pl

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com