^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nowa delimitacja ONW

Zmiana sposobu delimitacji ONW w okresie programowania 2014-2020 polega na stosowaniu w całej UE jednolitych kryteriów biofizycznych dotyczących klimatu (długość okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody), gleby (słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne), gleby i klimatu (nadmierna wilgotność gleby) oraz ukształtowania terenu.

Równocześnie obowiązkowym etapem delimitacji jest proces zawężenia tych obszarów (ang.fine tuning) tj. wyłączenie ze wsparcia tych jednostek administracyjnych,”... na których znaczące ograniczenia naturalne zostały udokumentowane, ale przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub działalności gospodarczej, lub dzięki normalnej produktywności gruntów, lub jeśli metody produkcji lub systemy rolnicze rekompensują utracone dochody lub dodatkowe koszty...” (rozporządzenie UE nr 1305/2013, art. 32, ust. 3).

Utrata statusu ONW typ nizinny w Polsce przez część obszarów jest wynikiem odejścia od dotychczas stosowanych kryteriów.

W związku ze stratą statusu ONW z ograniczeniami naturalnymi przez część obszarów, a także biorąc pod uwagę przestrzenną koncentrację efektów nowej delimitacji zaproponowano następujące działania:

- przejściowe płatności dla rolników, którzy na skutek nowej delimitacji utracą wsparcie w ramach ONW typ nizinny,

-wyodrębnienie nowej kategorii ONW typ specyficzny (obok obecnych ONW typ specyficzny położonych na obszarach podgórskich) w oparciu o kryteria krajowe (niekorzystne warunki o walorach przyrodniczo-turystycznych).

Inne ważne elementy nowej delimitacji ONW:

-włączenie obszarów miejskich do wsparcia ONW,

-aktualizacja obecnych zasięgów ONW typ górski i podgórski.

Stawki płatności zostały zróżnicowane w zależności od typu obszaru ONW w celu właściwego uwzględnienia siły ograniczeń naturalnych dla produkcji rolnej na danym obszarze, co powinno zapewnić właściwą skuteczność pod względem przeciwdziałania porzucaniu gruntów i utracie różnorodności biologicznej.

Źródło: gov.pl

Grafika: pixabay.com

farmland 801817 1920

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com