^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

UWAGA !!! Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu kolejnego 338 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w 2021 r. podtypu H5N8 na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytu

uwaga hpai

Zalecenia drobiarskie, przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków.

Grypa ptaków nadal dziesiątkuje stada drobiu w Polsce wielu hodowców i producentów drobiu balansuje na krawędzi bankructwa.

Zalecenia drobiarskie dla śląskich hodowców i producentów o przestrzeganie zaostrzonych środków bioasekuracji na fermach zarejestrowanych i nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, ale również osoby zajmujące się tzw. chowem przyzagrodowym.

Na podstawie aktualnej analizy oceny ryzyka dla drobiu związanej z występowaniem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - opracowanej przez : dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. Instytutu prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ww. autorzy w podsumowaniu stwierdzają:

Z uwagi na liczne przypadki wykrycia wirusa HPAI H5N8 w Polsce, szczególnie w ostatnich tygodniach maja, ryzyko dalszego rozprzestrzenienia wirusa w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich należy ciągle uznać za bardzo wysokie.

1.)       -Eksperci z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków
PIWet-PIB w Puławach zalecają:

 • ·przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród hodowców,
 • ·wzmocnienie bioasekuracji,
 • ·zintensyfikowanie monitoringu biernego u dzikich ptaków (skoncentrowanego na grupach ryzyka –blaszkodziobe–głównie gęsi, łabędzie, ptaki drapieżne) oraz,
 • ·badanie próbek od drobiu, wykazującego objawy nasuwające podejrzenie HPAI, tzn.

-zwiększona śmiertelność;

-znaczący spadek pobierania paszy i wody;

-objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

-duszność;

-sinica i wybroczyny;

2.)     -Główny Inspektorat Weterynaryjny zaleca i apeluje o przestrzeganie  zaostrzonych zasad bioasekuracji.

Mając na uwadze istniejące ryzyko w związku z występowaniem w Polsce i na Śląsku wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków podtypu H5N8, właściciele stad drobiu powinni zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zaostrzonych środków bioasekuracji na fermach, na których utrzymywany jest drób. Stosowanie najbardziej rygorystycznych praktyk bioasekuracyjnych może zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się HPAI na terenie kraju. Zasad ochrony drobiu przed chorobą powinni przestrzegać nie tylko właściciele ferm zarejestrowanych i nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, ale również osoby zajmujące się tzw. chowem przyzagrodowym. Dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem wirusa  grypy ptaków w naszym kraju u ptaków utrzymywanych w gospodarstwach drobnotowarowych (pogłowie nierejestrowane prze Inspekcję Weterynaryjną) pokazały jakie konsekwencje, zarówno zdrowotne i handlowe, powoduje niekontrolowana produkcja przyzagrodowa dla pozostałych uczestników rynku  - ferm i zakładów wylęgu drobiu.

 ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com