^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wdrażanie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 jest jednym z elementów realizacji europejskiego „Zielonego Ładu”

02

Małgorzata Golińska: Sektor rolny musi zmierzyć się ze zmianami klimatu

– Między produkcją rolną a jakością środowiska i klimatem istnieje ścisły związek. Zmiany klimatu czy ubożenie różnorodności biologicznej to dziś jedne z problemów, z którymi muszą się już dzisiaj zmierzyć sektor rolny, jak i obszary wiejskie – podkreśliła Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przedstawiając 29 marca Sejmowej Komisji Rolnictw i Rozwoju  Obszarów Wiejskich  informacje na temat wdrażania unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. „Przywracanie przyrody do naszego życia”.

Wdrażanie unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 jest jednym z elementów realizacji europejskiego „Zielonego Ładu”. W marcu 2021 roku Minister Klimatu i Środowiska powołał zespół ds. unijnej strategii bioróżnorodności 2030. Ponadto, jak się dowiedzieliśmy, resort jest w stałym kontakcie z przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej jak i z innymi państwami, prezentującymi zbieżne do polskiego podejście do kwestii definicji bioróżnorodności.

Jak zaznaczyła Golińska cele strategii w zakresie między innymi  wyłączenia części gruntów rolnych w związku z powiększaniem zasięgu obszarów chronionych, przeznaczenia części użytków rolnych pod cenne przyrodniczo elementy krajobrazu, redukcji zużycia pestycydów, nawozów oraz zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego są bardzo ambitne.

Zdaniem wiceminister realizacja celów strategii powiązanych z sektorem rolnym wymaga bardzo poważnych zmian w zakresie przebudowy struktury i technologii produkcji rolnej. Zmiany te będą wymagać wysokich kosztów dostosowawczych, które tylko w części będą mogły być pokryte ze środków Wspólnej Polityki Rolnej.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com