^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PSZCZELARSKIE PODSUMOWANIE MIESIĄCA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Relacja z części szkoleniowej seminarium nt. „ Aktualna problematyka w gospodarce pasiecznej – zalecenia praktyczne oraz sprzedaż bezpośrednia miodu i produktów pszczelarskich ”

PSZCZELARSKIE PODSUMOWANIE MIESIĄCA

W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Relacja z części szkoleniowej seminarium nt.

„ Aktualna problematyka w gospodarce pasiecznej – zalecenia praktyczne oraz sprzedaż bezpośrednia miodu i produktów pszczelarskich ”

3seminarium 3.09.14r.jpg

Organizatorem seminarium było : Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej oraz ŚODR w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie. Uczestnikami seminarium było 42 czołowych hodowców pszczół i producentów miodów z regionu zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, miał zaszczyt reprezentować jako prelegent i organizator, autor niniejszego artykułu. Poniżej przedstawiamy tezy prezentowanych wykładów w formie praktycznych zaleceń :

4seminarium 3.09.14r.jpg

Reasumując wrzesień to czas profilaktyki i bioasekuracji, pojawianie się chorób pszczelich: nosemozy, roztoczy warrozy. Chore pszczoły są mało ruchliwe, niechętnie też opuszczają ule. Nasilająca się choroba prowadzi do wymierania rodzin, jeśli dość wcześnie nie zareaguje pszczelarz. Należy więc odymiać pszczoły preparatami : Apivarol substancja czynna Amitraza tabletki fumigacyjne do diagnozowania i zwalczania warrozy pszczół miodnych.
Bardzo popularny środek w Polsce, łatwy w użyciu, średnio skuteczny. Na dennicę kładziemy białą kartkę. Wieczorem po zakończonych lotach zbieraczek wylot zatykamy gąbką lub innym materiałem. Na kawałku drutu (20 cm z zakrzywieniem na końcu – tak aby tabletka nie spadła), lub na płaskiej łopatce kładziemy jedną tabletkę, po czym ją zapalamy. Kiedy zaczyna się tlić, wsuwamy delikatnie do środka, aby nie zgasła. 20-30 minut wystarczy, roztocze się osypuje i powinniśmy je ujrzeć martwe na białej kartce. Dobrze jest zliczyć ilość spadłych pasożytów. Szczegółowa instrukcja znajduje się na ulotce Apiwarolu AS oraz w Internecie po wpisaniu nazwy leku w wyszukiwarce. Nie odymiać pszczół przy temp. niższej niż +10°C.http://biowet.pl/produkt,apiwarol-amitraz,36

2seminarium 3.09.14r.jpg

Biowar 500 - substancja czynna: amitraza 500 mg (postać: paski do rozwieszenia)
Paski te, stosuje się w ilości 2 na 1 ul. Należy je rozwiesić w uliczkach międzyramkowych gdzie jest największy ruch pszczół (najlepiej między ramkami z czerwiem). Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni a następnie je usunąć. W razie gdyby ruch wewnątrz ula odbywał się z dala od pasków, należy zmienić miejsce ich zawieszenia tak aby znajdowały się one w roju pszczelim i przed ich usunięciem pozostawić przez kolejne 2 tygodnie. Maksymalny okres po jakim należy usunąć paski wynosi 8 tygodni. Pasków nie należy używać ponownie. Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie. Zalecany okres leczenia: po ostatnim miodobraniu (koniec lata/jesień) i na wiosnę przed pierwszym pożytkiem towarowym. Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek. Nie wolno stosować leku, kiedy pszczoły zbierają miód z pożytku i chcemy go odwirować. /Skuteczność średnia z tendencją niską/http://biowet.pl/produkt,biowar-500-500mg-pasek,73

1seminarium 3.09.14r.jpg

Można zastosować preparat Nonosz plusz (Biowet)- służyon do poprawy kondycji rodzin pszczelich.  Stosowanie preparatu  zwiększa odporność rodzin pszczelich na choroby, w szczególności na nosemozę wywoływaną przez Nosema apis i Nosema ceranae. http://biowet.pl/produkt,nonosz-plusz,84

Od początku września trwa nadal dokarmianie pszczół. W tym samym czasie należy zabezpieczyć plastry w magazynie przed zniszczeniem przez barciaka.

We wrześniu mogą się dopiero kończyć pożytki wrzosu, w takim razie opóźnia się nieco rozpoczęcie dokarmiania pszczół i można do tego zastosować syrop gęsty. Wrzesień to czas, kiedy kwitnie jeszcze na polach gorczyca biała. Pszczoły zbierają nieraz z tych roślin dość dużo pyłku. W tym samym czasie często kończy się kwitnienie wrzosu oraz występuje spadź – są to ostatnie pożytki pszczele. Jesień jest okresem, w którym rodziny pszczele są poważnie zagrożone przez Warrozę, ponieważ samice pasożyta w tym czasie, kiedy brakuje czerwiu, masowo przenoszą się na pszczoły robotnice. Jest więc to moment na zwalczanie Warrozy lekarstwami. Jesienne odymianie uwalnia rodzinę od dużej ilości pasożytów. Dokarmianie pszczół powinno być ukończone do 15-20 września, ponieważ wczesne dokarmianie pszczół daje pewność, że przy wyrabianiu syropu na zapasy zimowe będą pracować pszczoły stare, które i tak giną jesienią i nie wchodzą w skład rodziny zimującej. Niekiedy jesienią, stwierdza się też przypadki występowania zgnilca złośliwego. Jest jednak wtedy za późno na leczenie z przesiedleniem wyłącznie, dlatego podkarmia się pasieki syropem z dodatkiem środków leczniczych i usuwa się plastry zawierające chorobowo zmieniony czerw. Ciepła i długa jesień może sprzyjać rozmnażaniu się w magazynach i pracowniach pszczelarskich szkodników suszu. Są nimi barciaki, najczęściej barciak większy czyli motylica woskowa duża. Aby zwalczyć to zjawisko stosuje się kwas octowy lub dwutlenek siarki. Późna jesień jest z reguły okresem czyszczenia, remontu i konserwacji sprzętu.

Podsumowanie:

Aktualnie kończy się okres podkarmiania i przygotowania zimowli. Zwracamy uwagę na plastry
z wygryzającym się czerwiem. Zapadnięte, pociemniałe zasklepy z powygryzanymi otworami jest oznakiem, by czerw ten przebadać, ponieważ może to wskazywać na zgnilca z złośliwego
(a nieleczona choroba prowadzi do osypania się rodziny na wiosnę). Wrzesień to czas kiedy obserwujemy rodziny, ponieważ ich nieuzasadnione osłabnięcie może być oznaka pojawienia się Warrozy.

Następnym poruszanym tematem seminaryjnym była Sprzedaż bezpośrednia miodu
i produktów pszczelarskich.
Akt prawny regulujący poniższe zagadnienia reguluje :

Rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. nr 5 poz. 38 z 12 stycznia 2007r.)

§ 1.  Rozporządzenie określa:

1) wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy produkcji i przez produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej;

2) wielkość, zakres i obszar produkcji produktów, o których mowa w pkt 1;

3) wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej.

§ 2 ust. 1. W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się dla:

8) produktów pszczelich nieprzetworzonych, takich jak:

miód, pyłek pszczeli, pierzga, mleczko pszczele, pozyskanych z pasiek będących w posiadaniu producenta - sprzedaż:

a) konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rolnych, lubkonsumentowi końcowemu na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego - jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe

§ 2 ust.  2. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w ust. 1, może być prowadzona na obszarze województwa, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw.

3. Jeżeli podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej zamierza prowadzić sprzedaż tych produktów na obszarze powiatu innego niż powiat, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży.

4. Sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego można dokonywać ze specjalistycznych środków transportu, przy czym, w przypadku sprzedaży jednocześnie więcej niż jednego rodzaju produktów wymienionych w ust. 1, zapewnia się rozdzielenie tych produktów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie.

W pomieszczeniach, w których produkuje lub sprzedaje się produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej , zapewnia się możliwość zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.

§ 6 ust. 1. 

Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej utrzymuje się w czystości poprzez właściwe czyszczenie i dezynfekcję.

3. Instalacje, urządzenia i sprzęt:

1) powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego powinny być:

a) wykonane z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych produktów,

b) utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

§ 7. 1. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku, mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego, przeprowadza się z użyciem środków niewpływających negatywnie na produkt w wyniku kontaktu z wyczyszczoną lub zdezynfekowaną powierzchnią.

2. Dezynfekcję drobnego sprzętu, w tym noży, przeprowadza się w wodzie, w temperaturze nie niższej niż 82 °C lub przy użyciu innej metody zapewniającej równoważny skutek.

3. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku oraz pojemników lub kontenerów, o których mowa w § 13, przeprowadza się po zakończeniu cyklu produkcyjnego lub po każdym zakończeniu pracy, lub częściej - jeżeli jest to konieczne.

§ 8Osoby mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego przy wykonywaniu czynności związanych ze sprzedażą bezpośrednią powinny:
1) przestrzegać zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży;
2) posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, wydane na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach;
3) używać czystej, w jasnym kolorze, odzieży roboczej, nakrycia głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego;
4) myć ręce przed każdym przystąpieniem do pracy lub po ich zabrudzeniu.

§ 9. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej:

1) powinny być świeże, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla danego produktu;

2) przechowuje się w sposób uniemożliwiający ich psucie się, namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn.

§ 11. 1. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej sprzedaje się w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie.

§ 12. 1. Opakowania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powinny spełniać wymagania określone w przepisach:

1. Pakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w miejscu sprzedaży odbywa się w obecności konsumenta końcowego, z wyłączeniem tuszek drobiowych, tuszek zajęczaków oraz produktów pszczelich, jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe w miejscu produkcji.

2. Materiały opakowaniowe przechowuje się w oddzielnych pomieszczeniach lub w wydzielonych miejscach, w zamknięciu, albo w zamykanych pojemnikach.

3. Na opakowaniach zbiorczych lub transportowych produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej poza terenem gospodarstwa rolnego lub miejscem przyległym do miejsca produkcji umieszcza się imię i nazwisko albo nazwę producenta oraz adres miejsca prowadzenia działalności.

4. Informacje, o których mowa w ust. 4, dodatkowo umieszcza się w miejscu sprzedaży w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta końcowego.

§ 14. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania i usuwania powstałych odpadów stałych i płynnych, zgodnie z zasadami higieny oraz przepisami o odpadach.

Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych u pszczół

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.08.213.1342 j.t.)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA

(…)

22)       zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood);

ZAŁĄCZNIK Nr 3
WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT       PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI REJESTRACJI

37)       zgnilec europejski (European foulbrood);

38)       warroza (Varroosis);

39)       choroba roztoczowa (Acariosis of bees);

Produkty lecznicze weterynaryjne dla pszczelarstwa dopuszczone do obrotu na terenie RP

1. Api Life Var ® płytki do umieszczania w ulu – Rp. Tymolum + Eucalypti aetheroleum + Camphora racemica + Levomentholum,

2. Apiguard Thymolum, żel do stosowania w ulu,

3. BIOWAR 500, pasek do zawieszania w ulu dla pszczoły miodnej Amitrazum,

4. Apiwarol, 12,5 mg tabletki fumigacyjne dla pszczól miodnych Amitrazum,

5. Bayvarol 3,6 mg/pasek, paski do zawieszania w ulu Flumethrin,

6.Thymovar 15 g paski do zawieszania w ulu dla pszczół miodnych Thymolum.

Art. 124a. 1. Kto wprowadza do obrotu lub stosuje niewpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 28, produkty lecznicze weterynaryjne,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Tej samej karze podlega osoba odpowiedzialna za zwierzęta, która dopuszcza do stosowania u zwierząt produkty lecznicze weterynaryjne niedopuszczone do obrotu.

Istotą seminarium była kwestia dotycząca, sprzedaży bezpośredniej miodu i produktów pszczelarskich, stosowanie produktów leczniczych weterynaryjnych u pszczół oraz praktyczne zalecenia i wymiana doświadczeń pszczelarzy na tematy związane z aktualną problematyka w gospodarce pasiecznej w miesiącu sierpniu. Biorąc pod uwagę dużą frekwencję, wysoki poziom merytoryczny prelegentów, wykładów jak i wywiązanej po nich dyskusji, oraz zadowolenie uczestników, seminarium uważamy za bardzo udane. Zaproponowana formuła seminarium pszczelarskiego składająca się z części wykładowej oraz forum dyskusyjnego stwarza wielkie pole wymiany doświadczeń, spostrzeżeń czy też praktycznych rozwiązań między jej uczestnikami. Stanowi to dla nas najlepszy argument do organizowania podobnych imprez w najbliższej przyszłości.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com