^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Higiena produkcji żywności wśród rolników - obowiązek rejestracji przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej

11

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby powiadomień, zgłaszanych w ramach systemu RASFF, dotyczących występowania patogenów w mrożonych owocach, w tym pochodzących z Polski. W przypadku stwierdzenia niezgodności, dotyczącej zagrożeń mikrobiologicznych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) każdorazowo prowadzą postępowanie wyjaśniające, zgodnie ze swoimi kompetencjami w łańcuchu żywnościowym, w tym również na etapie produkcji pierwotnej owoców i warzyw. Należy nadmienić, że warunkiem koniecznym do skutecznego wdrożenia wymogów higienicznych na etapie produkcji pierwotnej, określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 852/2004, i produkcji bezpiecznych dla zdrowia owoców i warzyw, jest systematyczne zwiększanie świadomości producentów produkcji pierwotnej w zakresie ich obowiązków, wynikających z przepisów prawa żywnościowego. Zgodnie z przepisami, producenci, w tym producenci pierwotni, podlegają obowiązkowi rejestracji przez terenowo właściwy organ PIS i są odpowiedzialni za bezpieczeństwo produktów, które produkują, a także są zobligowani do podejmowania działań określonych w załączniku I do ww. rozporządzenia.

Dobrym narzędziem edukacyjnym jest Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny, dostępne na stronie:

https://eur-lex.europa.eu/leal-

content/PL/TXT//uri=uriserv:OJ.C.2017.163.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2017:163:TOC

Wytyczne te wskazują na główne czynniki wpływające na występowanie zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji podstawowej owoców i warzyw. Co więcej dokument ten udziela producentom na poziomie produkcji podstawowej (bez wględu na wielkość przedsiębiorstwa) pomocy w poprawnym i jednolitym stosowaniu wymogów dotyczących higieny produkcji i obróbki świeżych owoców i warzyw. Dokument zawiera wytyczne dla producentów dotyczące sposobów niwelowania zagrożeń dla bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez dobre praktyki rolnicze (GAP) i dopre praktyki (GHP) w produkcji podstawowej w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze świeżych owoców i warzyw sprzedawanych konsumentom w stanie surowym (nieprzetworzonych) lub w minimalnym stopniu przetworzonych (mytych, sortowanych, pakowanych).

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com