^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Planowane uproszczenia i wsparcie dla małego przetwórstwa i KGW

lgota m

Podczas posiedzenia Rady Ministrów , które miało miejsce 25 września bieżącego roku, zostały przyjęte projekty trzech ustaw, przedłożonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

• projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji
• projekt ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
• projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Jak można wyczytać z infomacji zawartych na stronie MRiRW

 - pierwsza propozycja dotyczy zmian w tzw. rolniczym handlu detalicznym W projekcie m.in. przewidziano podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł. Możliwa będzie także sprzedaż żywności wytworzonej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny, w tym do sklepów, restauracji czy stołówek. Zaproponowano odejście od ograniczenia wielkości sprzedaży do ilości, która może być sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego, zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


 - druga propozycja dotyczy podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną ograniczoną (MLO ). W projekcie zaproponowano m.in. zniesienie obowiązku sporządzania i przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu. Nowe przepisy zakładają także zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez powiatowych inspektorów sanitarnych lub granicznych inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzanie na rynek żywności . Projektodawca ma na mysli produkcję odbywającą się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, gdzie regularnie przygotowuje się żywność, aby wprowadzić ją do obrotu.


 - trzecia propozycja stanowi nową regulację dotyczącą zasad i form zrzeszania się w KGW, tak aby umożliwić nie tylko szybką rejestrację ale możliwość wsparcia prowadzonej działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ze środków publicznych w formie dotacji.

Więcej informacji na stronie : www.minrol.gov.pl

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com