^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

WSPARCIE dla Gospodarstw Edukacyjnych woj. śląskiego !!!

14199560 866096706855271 1489548659487171148 n
Uchwałą z dnia 04.04.2017 r . Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził , a następnie ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w 2017 roku
Celem konkursu jest podniesienie poziomu usług w gospodarstwach edukacyjnych w województwie śląskim oraz promocja i popularyzacja idei edukacji w gospodarstwach. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 200 000,00 zł.
Oferty można składać od 10 kwietnia do 2 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 1 czerwca 2017 r., a o zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią.
W ramach konkursu :
I. zostanie utworzony i wypromowany Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, w skład którego wejdzie minimum 16 gospodarstw edukacyjnych z terenu województwa,
II. we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego zostaną przeprowadzone zajęcia edukacyjne dla min. 2700 dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w określonym zakresie
ZADANIA przewidziane do dofinansowania:
Ad I. Utworzenie i promocja Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

1.Doposażenie gospodarstw edukacyjnych w środki dydaktyczne, takie jak: tablice edukacyjne, projektory, przestrzenne modele dydaktyczne zwierząt, tablice multimedialne, plansze edukacyjne, itp.
2. Uzupełnienie braków w zapleczu technicznym- stoły, krzesła, stoliki, ławki, itp.
3. Zakup lub renowacja dawnych sprzętów rolniczych, starych maszyn i narzędzi rolniczych, elementów wyposażenia XIX-wiecznych chałup i budynków gospodarczych, dawnych sprzętów gospodarstwa domowego.
4. Przeszkolenie właścicieli gospodarstw edukacyjnych w zakresie np.: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs pedagogiczny.
5. Utworzenie strony internetowej Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.
6. Wydanie i dystrybucja katalogów, publikacji dotyczących Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w gospodarstwach edukacyjnych.
7. Działania promocyjne w mediach.
8. Szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich na temat korzyści z zakładania gospodarstw edukacyjnych.
9 Udział w targach i wystawach wpisujących się w tematykę gospodarstw edukacyjnych,
a także udział w imprezach folklorystycznych, szkolnych festynach, rodzinnych piknikach itp.

10. Wyjazdy studyjne wpisujące się w tematykę gospodarstw edukacyjnych.

Ad. II. Przeprowadzenie zajęć edukacjach w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt.

Zajęcia edukacyjne w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego dla min. 2700 dzieci i młodzieży z: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa śląskiego
W ramach konkursu przewidziano utworzenie i promocję Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego oraz przeprowadzenie zajęć edukacjach we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład szlaku dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa śląskiego.

Konkurs wpisuje się w cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, a w szczególności w kierunki działań: K.14. Rozwój agroturystyki, turystyki wiejskiej, sieci zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych oraz K.56. Promowanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z miast w zakresie edukacji ekologicznej „zagrody edukacyjne” (ekoszkoła).

Szczegóły konkursu na stronie : http://www.slaskie.pl

Opracowano na podstawie materiałów konkursowych i informacji biura prasowego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com