^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Już niebawem rusza nabór na kolejne działanie PROW 2014 - 2020

 

przetw

 

Jak wynika z aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 dokonanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, już we wrześniu będą przyjmowane wnioski w Działaniu: Wzmacnianie Przedsiębiorczości, poddziałaniu ”Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ”Nabór tematyczny ( rolnicy ) .

Znaczy to,  że beneficjentami mogą być rolnicy będący osobami fizycznymi, domownicy lub małżonkowie tych rolników.

Beneficjent musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Możliwy do uzyskania poziom wsparcia to 50 % kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota pomocy w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych wynosi 300 tys. zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 10 tys. zł.

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych ( wskazanych w Załączniku nr 1 do TFUE)

 

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane:

— koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,

— koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania, urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,

—  - koszty zakupu oprogramowania, koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje,

—  - koszty ogólne – przygotowanie dokumentacji technicznej, biznesplanu, nadzoru budowlanego itd.

 

Po złożeniu wniosku do Oddziału Regionalnego ARiMR podlega on weryfikacji, a następnie punktacji na podstawie kryteriów wyboru projektów. W terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia naboru wniosków zostanie ogłoszona I publikacja listy rankingowej

O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru określonych w rozporządzeniu wykonawczym – minimalna liczba punktów kwalifikująca do ubiegania się o wsparcie to 5 punktów, a np.

młody rolnik – 3

innowacyjność , ochrona środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu – 5

uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości – 3

przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych - min. 10 % surowców – 5

 

Szczegółowych informacji dotyczących w/w działania udzielać będą pracownicy ŚODR w momencie ogłoszenia naboru i wejścia w życie szczegółowych instrukcji.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com