^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

SIR LOGOtyp 

Podczas tegorocznej XXIV Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprezentował nową perspektywę współpracy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którą jest Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Prezentacja i promocja SIR przebiegała wraz z prezentacją stoisk Instytutów Naukowych Resortu Rolnictwa, które tworzyły całość w ramach projektu pn.: „ Wystawa „ Instytuty resortu rolnictwa- NAUKA POLSKA"- przykłady i promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa śląskiego". Operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Celem operacji była promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, wraz z promocją innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i leśnictwie prezentowanych przez Instytuty Rolnicze oraz aktywizacja potencjalnych odbiorców do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

zdjęcie nr 4

 

 

 1011602

 

 1011622

Podczas Krajowej Wystawy Rolniczej nagrodzono Pucharami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi firmy i instytuty wyróżniające się innowacyjnością. Wśród laureatów znalazł się uczestnik operacji - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, który otrzymał nagrodę za opracowanie i promocję innowacyjnych rozwiązań technologicznych i proekologicznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

zdjęcie Seliga 7 2

Stoiska wystawowe Instytutów Naukowych a także stoisko Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających XXIV Krajową Wystawę Rolniczą. Na co dzień rolnicy, przedsiębiorcy rolni, podmioty związane z obszarami wiejskimi województwa śląskiego nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z podmiotami zajmującymi się innowacjami w rolnictwie. Stoisko SIR na Krajowej Wystawie Rolniczej dało im taką możliwość. Był to pierwszy krok do zaproszenia potencjalnych partnerów do aktywizacji na rzecz SIR, a tym samym tworzenia przez nich grup operacyjnych na rzecz innowacji.

 1011750

 

zdjęcie nr 2

 

 


Ponadto na stoisku SIR udzielono wielu konsultacji nt. nowego produktu jakim jest Sieć. Podstawowe pytania padające ze strony osób odwiedzających stoisko SIR, brzmiały następująco:
Pytanie 1. A cóż to takiego, ten SIR?
SIR czyli Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ( podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
W celu zapewnienia efektywnego upowszechniania wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich utworzona została Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). W ramach sieci realizowane będą działania z zakresu aktywizacji potencjalnych partnerów współpracy na rzecz innowacji, podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami badawczo-wdrożeniowymi oraz upowszechniania wyników prac badawczo-wdrożeniowych.
W szczególności Sieć będzie realizowała następujące zadania:
• identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych,
• rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych,
• opracowanie metodologii tworzenia i identyfikowania projektów współpracy i prowadzenie bazy projektów,
• współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji, w tym w selekcji projektów zgłaszanych do Europejskiej nagrody za realizację najlepszych projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
• prowadzenie działań animacyjnych i sieciujących wśród interesariuszy (rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo - badawczych i doradców), w tym moderowanie prac grup tematycznych dotyczących tematów o potencjale innowacyjnym powstających w ramach sieci,
• doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI
• doradztwo i pomoc w tworzeniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji EPI.
Realizację zadań SIR na poziomie województwa śląskiego zapewnia Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.
Pyt.2- Kto może wchodzić w skład grupy operacyjnej?
W skład grupy operacyjnej na rzecz innowacji ( EPI) mogą wchodzić różne podmioty, w tym rolnicy, naukowcy, doradcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Grupa operacyjna na rzecz innowacji może otrzymać wsparcie w celu swojego ustanowienia, funkcjonowania oraz realizacji operacji po spełnieniu określonych warunków kwalifikowalności.
Pyt. 3-Co może być przedmiotem operacji danej grupy operacyjnej na rzecz innowacji?
Przedmiotem operacji danej grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI)mogą być produkty oraz praktyki, procesy i technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że w przypadku praktyk, procesów i technologii związanych z przetwarzaniem tych produktów operacja kończy się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1.
Operacje mogą również dotyczyć praktyk, produktów, procesów i technologii bezpośrednio związanych z produkcją bądź przetwarzaniem produktów rolnych (np. innowacje w zakresie nawozów, środków ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasze, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu).

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy !


Autor: Anna Kowalska-Fert
Zdjęcia: K.Kwaśniewska, S. Joński, A. Kowalska-Fert

 

logotypyislogan UE

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com