^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Innowacje w PROW 2014-2020 - szansą na rozwój polskiego rolnictwa".

 W dniu 3 września, podczas XXV Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zorganizował Konferencję nt. "Innowacje w PROW 2014-2020 - szansą na rozwój polskiego rolnictwa".

Konferencja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

konferencja1

 Konferencja dotyczyła I Priorytetu PROW 2014-2020 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich. Wpisywała się również w Cele KSOW na lata 2014-2020 - Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz Promowanie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i w leśnictwie.

Konferencja pozwoliła na nawiązanie współpracy i kontaktów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy osobami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji, a w szczególności między rolnikami, grupami rolników, przedstawicielami nauki, instytutami naukowo-badawczymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz instytucji okołorolniczych. Wiedza zdobyta przez uczestników może być w przyszłości zastosowana do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w produkcji i usługach w sektorze rolniczym i na obszarach wiejskich oraz do tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji.

Konferencja miała na celu przekonać podmioty zainteresowane rozwojem polskiego (śląskiego) rolnictwa i obszarów wiejskich, że innowacje są szansą na wzrost dochodowości   sektora rolnego i obszarów wiejskich.
Zrealizowała priorytety PROW, cele KSOW i cele SIR. Realizacja celów konferencji przyczyni się do ułatwienia tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W konferencji uczestniczyli rolnicy, przedsiębiorcy rolni, doradcy, przedstawiciele jednostek naukowych na czele z dyrektorami: prof. dr hab. Małgorzatą Korbin – dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa i prof. dr hab. Edwardem Arseniukiem dyrektorem Instytutu Hodowli Roślin i Aklimatyzacji, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i instytucji okołorolniczych m.in.: MRiRW, ARiMR, ARR, ANR, KRUS.

3.instytuty

 Głos zabrali: dr inż. Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Konrad Jarzyński – dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz jako gospodarz Grzegorz Boski – dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

minister Zarudzki

Natomiast wykłady przeprowadzili dr hab. inż. Józef Kania, profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – „Innowacje w PROW 2014-2020” oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na temat „Krajowy system wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej – Transfer wiedzy z nauki do praktyki”.

zdjęcie4 Kania

 

 

Autor tekstu: Zespół SIR/ŚODR Częstochowa

Zdjęcia: K. Kwaśniewska, R. Świerczewski

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com