^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Informacja dla rolników z gminy Rudziniec

Informacja dla rolników gminy Rudziniec

W dniu 22.06.2022 roku w godzinach od 09:00 do 13:00 w Sali sesyjnej UG Rudziniec przedstawiciel PZDR Gliwice będzie udzielał pomocy w wypełnianiu wniosków  w ramach pomocy dla rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Osoby chętne do skorzystania z tej pomocy prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i przygotowanie wymienionych załączników. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 607 630 320.

Wnioski te wraz z odpowiednimi załącznikami należy następnie złożyć w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach.

Termin składania wniosków od 16.06.2022 do 30.06.2022r.

POMOC JEST SKIEROWANA DO PRODUCENTA ROLNEGO:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1, z późn. zm.);
 3. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

a)    gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu, lub

b)    suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji, i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

WYSOKOŚĆ STAWKI POMOCY WYNOSI:

 1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 60% plonu;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
 3. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

POMOC JEST UDZIELANA:

 1. jako pomoc de minimis w rolnictwie, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane:
 • gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji;
 • suszą wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

albo

 1. jako pomoc publiczna, poza formułą de minimis, na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane:
 • gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,
 • suszą wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

POMOC PODLEGA TAKŻE POMNIEJSZENIU O 50%, JEŻELI:

 • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, piorunu, powodzi, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W przypadku, gdy w wyniku złożonych w ramach programu wniosków zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego i tam należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy.

Nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy w przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2022 r.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

 1. kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. , który poza informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8 tego rozporządzenia, zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną protokół powinien być potwierdzony przez właściwego wojewodę), lub
 2. uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 13x ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., albo kalkulacji oszacowania szkód, o której mowa w § 13x ust. 6a tego rozporządzenia, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 3. kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z treści polisy;
 4. zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (równoznaczne z zaświadczeniami będzie wypełnienie stosownego oświadczenia we wniosku o przyznanie pomocy, Sekcji VII, Części A (Pomoc de minimis, pkt 6).

Jeżeli w 2021 r. producent rolny poniósł szkody w uprawach w związku z wystąpieniem więcej niż jednego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, którego skutki są szacowane przez komisję powołaną przez wojewodę (grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina) do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód obejmującego łączne szkody spowodowane przez te zjawiska, sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

WAŻNE: Jeżeli producent rolny, w którego gospodarstwie wystąpiła więcej niż jedna szkoda z grupy grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, chce się ubiegać tylko o pomoc np. z tytułu szkód spowodowanych przez przymrozek, w takim wypadku załącza do wniosku protokół z oszacowania strat spowodowanych przez przymrozek i w ślad za tym we wniosku wskazuje tylko powierzchnie upraw gdzie takie szkody wystąpiły.

kukurydza.jpg

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com