^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  

Zaloguj

Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin eDWIN

edwin logo

Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin eDWIN (e-Doradztwo w Integrowanej Ochronie Roślin). Jest to projekt, którego partnerem jest Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego liderem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (www.wodr.poznan.pl) w partnerstwie z pozostałymi wojewódzkimi ODR, Instytutem Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym. Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu wynosi 20 920 583,10 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 17 705 089.47, a pozostała kwota to środki z budżetu państwa.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności. Na cel główny projektu składają się cele szczegółowe:

 • wsparcie realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin,
 • racjonalizacja stosowania przez producentów rolnych środków ochrony roślin i wspomaganie podejmowania decyzji w ochronie roślin,
 • zwiększenie bezpieczeństwa produkowanej żywności,
 • poprawa operacjonalizacji danych dotyczących monitoringu zagrożeń przez podmioty realizujące zadania publiczne,
 • zwiększenie skuteczności działań i decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne,
 • wyposażenie kadry doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w kompetencje umożliwiające wykorzystanie w praktyce systemów wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie badania przeprowadzonego w formie ankiety internetowej i wywiadu.

W wyniku realizacji projektu zostaną udostępnione cztery e-usługi:

 1. Wirtualne gospodarstwo będzie obejmować cztery funkcjonalności: wspomaganie decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, udostępnianie komentarza agrometeorologicznego, monitoring agrofagów i prowadzenie karty pola. W przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie poprzez wybrany przez producenta rolnego kanał komunikacji elektronicznej wysyłać powiadomienie o zagrożeniu.
 1. Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin, umożliwiające uzyskanie informacji przez konsumentów żywności jakie środki ochrony roślin i w jakim terminie były stosowane w przypadku danego produktu rolnego.
 2. Raportowanie zagrożeń -usługa umożliwiająca generowanie raportów zawierających dane na temat zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie. Jest dedykowana przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego i instytucjom publicznym odpowiedzialnym za nadzór i realizację integrowanej ochrony roślin oraz jednostkom naukowym i badawczym na potrzeby opracowywania nowych modeli chorobowych i walidacji już istniejących.
 3. Udostępnianie danych meteorologicznych, odbiorcy tej e-usługi uzyskają dostęp do bieżących i archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych systemu.

Z udostępnionych w systemie informatycznym e-usług będą mogli korzystać:

 • użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy;
 • doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
 • konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze;
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym;
 • uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi;

Na terenie działania Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w 2021roku zostanie zamontowanych 17 stacji meteorologicznych.  Zadaniem stacji jest wspomaganie systemu Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin.

 logotyp fundusze EU

 

Teresa Giel

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com