^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia- konkurs RPO

  • Wsparcie edukacyjne małych dzieci (do 3 roku życia) jest ważne z kilku powodów:
  • a) z perspektywy dziecka- dostęp do edukacji już we wczesnym dzieciństwie pozwala kształtować podstawowe umiejętności i kompetencje edukacyjnej, społeczne, emocjonalne. Pozwala na wyrównanie wśród dzieci szans edukacyjnych i ułatwia „dobry start" w szkole, a co za tym idzie wpływa na karierę szkolną i zawodową w przyszłości,

b) rodzicom ułatwia szybszy powrót do pracy, umożliwia podjęcie pracy w czasie kiedy dziecko jest pod opieką, pozwala pogodzić obowiązki domowe i rodzicielskie z aktywnością zawodową,
c) zatrudnienie nauczycieli, opiekunów, niań prowadzi do przeciwdziałania bezrobociu
d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie i dywersyfikację dochodów gospodarstw domowych,
e) ułatwienie rodzicom podjęcia decyzji o posiadaniu potomstwa.

 

W strategii EUROPA 2020 podkreślono istotność działań w zakresie zapewnienia dostępu do opieki nad dziećmi i osobami pozostającymi na trzymaniu osób dorosłych. Zwrócono szczególną uwagę na działanie, które ma być umożliwić wejście bądź powrót na rynek pracy osobom pozostającym poza nim z powodu sprawowania opieki na dziećmi do lat 3.

 

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+ wskazano, iż jednym z istotniejszych czynników niekorzystnie wpływający na poziom aktywności zawodowej mieszkańców jest właśnie niezadowalający poziom rozwoju systemu opieki nad dziećmi. W szczególności dotyczy to niedostosowania przestrzennego sieci placówek opieki i edukacji, w tym żłobkowej/ przedszkolnej do istniejących potrzeb.

 

Analizując dane statystyczny z 2014 roku wynika, że województwo śląskie znalazło się na 11 miejscu w kraju pod względem liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych (55 miejsc). Na koniec analizowanego roku z instytucjonalnych form opieki korzystało w województwie 6,6 tys. małych dzieci. Odsetek dzieci przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych i oddziałach żłobkowych wyniósł 5,1%. Z czego dzieci objęte opieką żłobkową w mieście stanowiły 6,4%. Sytuacja na wsi przedstawia się wyjątkowo niepokojąco, gdyż dzieci objęte opieką żłobkową stanowią tam tylko 1,1%. Najliczniejszą grupą we wszystkich typach placówek były dzieci w wieku 2 lat (niemal 49%).
Co więcej, według danych GUS, 14% spośród osób biernych zawodowo w woj. śląskim w latach 2012-2013 za przyczynę pozostawiania poza rynkiem pracy wskazało wykonywanie obowiązków rodzinnych, związanych z prowadzeniem domu. Był to najwyższy wynik w Polsce (według liczebności tej grupy- 246 tyś.) a trzeci, jeśli wziąć pod uwagę poziom procentowy (po województwie opolskim i pomorskim).

 

W związku z powyższym zasadnym jest uruchomienie mechanizmów wspomagających dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3. Jednym z nich, dedykowanym mieszkańcom województwa śląskiego, jest konkurs na projekty dla Poddziałania 8.1.3 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.rpo logo ogolne

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: sprawowanie opieki przez nianię, oraz sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 41 893 000,00 zł.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 88% ( w tym 85% wsparcie finansowe EFS) , pozostałe koszty projektu wnioskodawca zapewnia w postaci wkładu własnego. Minimalna wartość projektu to 100 000,00 zł.

 

Kto może składać wnioski?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Termin składania wniosków do 05.10.2015 roku.

 

Sposób składania wniosków
Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego.
Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem platform elektronicznych:
• Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PeUP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl lub
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem: www.epuap.gov.pl

 

Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Częstochowie, Katowicach, Bielsku- Białej, Rybniku, Sosnowcu i w Głównym Punkcie w Katowicach lub na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, „Tworzenie miniprzedszkoli na obszarach wiejskich" CDR O. Kraków 2011.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com