^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wsparcie działań na obszarach wiejskich LGD w nowej perspektywie finansowania

Rolnictwo społeczne może liczyć na wsparcie Wspólnej Polityki Rolnej. Szczególne znaczenie ma wsparcie w ramach podejścia LEADER udzielane przez Lokalne Grupy Działania, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych np. w ramach gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych czy gospodarstw opiekuńczych. Interwencja LEADER ukierunkowana jest na budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej, przy wykorzystaniu miejscowych zasobów, w sposób zapewniający najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich.
Warunki kwalifikowalności wsparcia LEADER zależą od:
. powiązania wnioskodawcy z obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju
·zgodnością operacji z LSR
W przypadku operacji realizowanych w ramach gospodarstw agroturystycznych:
-koncepcja wdrożenia systemów jakości wiejskiej bazy noclegowej oraz rozwoju usług czasu
wolnego i gospodarki doświadczeń,
-przystąpienie do organizacji zrzeszającej kwaterodawców wiejskich nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność,
W przypadku operacji realizowanych w ramach zagród edukacyjnych:
-koncepcja rozwoju usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń,
-przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez CDR O/Kraków nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność.

Dodatkowe warunki kwalifikowalności mogą zostać określone przez LGD na poziomie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia rolnictwa społecznego oraz rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, znaleźć można w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Projekt Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

news 1

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com