^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PROW 2014 – 2020 Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi".

Pomoc przyznana zostanie rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia warunki:

  • - jest wpisany do ewidencji producentów;

  • - jest pełnoletni;

  • - uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;

  • - przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność rolniczą i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;

  • - nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

  • - po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, jak również może zostać wysłany listem poleconym.

Wysokość pomocy to 120% rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Maksymalna wysokość płatności jaką może otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo wynosi równowartość 7,5 tys. euro.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Pod uwagę brana jest:

  • - powierzchnia przekazywanego gospodarstwa - im większe gospodarstwo tym większa liczba punktów (gospodarstwo do 3 ha - 1 pkt; 3 ha do 6 ha - 3 pkt.; powyżej 6 ha - 5 pkt.);

  • - powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo od wnioskodawcy – preferowane są gospodarstwa mniejsze (gospodarstwo do 5 ha - 3 pkt.; 5 ha do 10 ha - 2 pkt.; powyżej 10 ha - 1 pkt);

  • - informacja czy gospodarstwo przekazane jest osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat i jest ubezpieczona jako rolnik na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie. Jeżeli tak jest - rolnik otrzymuje 3 pkt.

Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 3 punkty.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR: Wsparcie dla rolników którzy zdecydują się przekazać swoje gospodarstwa

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

 

PROW 2014-2020 logo kolor slider 12

Źródło informacji: strona internetowa ARiMR

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com