^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

XXXVIII Dni Otwartych Drzwi

Rekompensaty dla hodowców ryb!

zdjęcie do newsa pomoc suszowa ryby

 

Pomoc finansowa skierowana do gospodarstw prowadzących chów i hodowlę ryb słodkowodnych związana z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 roku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż od dnia

1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r.

Podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podatnika podatku rolnego.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć m.in.:

-  oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2017 i 2018 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

- decyzje o przyznaniu pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis).

- oświadczenie podatnika podatku rolnego ubiegającego się o pomoc o powierzchni stawu zarybionego, na wskazanej we wniosku działce ewidencyjnej,

- kserokopię:

   - wystawionego przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia stawu zarybionego na obszarze, na którym wystąpiły w 2019 r. susza lub powódź, nakazu płatniczego podatku rolnego za 2019 r. – w przypadku osób fizycznych,

   - deklaracji na podatek rolny na 2019 r. – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Formularz wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne będą na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Powyższa pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury zgodnie z przepisami  rozporządzenia Komisji (UE) nr  717/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość pomocy będzie ustalana jako  iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni (300,00 zł). Przy czym wysokość pomocy dla jednego podatnika podatku rolnego nie może być większa niż równowartość w złotych 30 tys. euro.