^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

2 LUTEGO- ŚWIATOWY DZIEŃ MOKRADEŁ

1920x810

 

„JUŻ CZAS NA PRZYWRÓCENIE MOKRADEŁ” – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł obchodzonego 2 lutego.  

Dzień ten obchodzony był po raz pierwszy w 1997 roku, a data obchodów związana jest z rocznicą podpisania tzw. Konwencji Ramsarskiej. Jest to konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.  Konwencja została ustanowiona w 1971 roku, a Polska stała się jej Stroną 22 marca 1978 roku. Dotychczas konwencję ratyfikowały 172 państwa ze wszystkich regionów świata.

Zgodnie z zapisami Konwencji jako obszary wodno-błotne uważane są „tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów.”

Ponadto obszary te stanowią „zasoby o wielkiej wartości gospodarczej, kulturalnej, naukowej i rekreacyjnej, a ich utrata byłaby nie do naprawienia”. Zgodnie z artykułem 4 konwencji każda ze Stron ma obowiązek przyczynić się do utrzymania obszarów wodno-błotnych i ptactwa wodnego poprzez tworzenie rezerwatów przyrody na wspomnianych obszarach oraz zapewnić odpowiedni nadzór nad nimi.

Warto wspomnieć, iż mokradła odgrywają dużą rolę zwłaszcza z uwagi na ich zdolności retencyjne, a ich występowanie może podnosić bezpieczeństwo powodziowe, jednocześnie minimalizując  potencjalne straty spowodowane powodziami. Ponadto występowanie mokradeł pozwala na zasilanie w wodę obszarów przyległych,  a także na ograniczanie erozji. Dodatkowo tereny podmokłe mogą być traktowane jako miejsca o wysokich walorach estetycznych krajobrazu, mogą również sprzyjać rekreacji.

Źródła podają, że w ciągu ostatnich 50 lat na świecie zniknęło 35 % mokradeł i terenów podmokłych, stąd warto troszczyć się o te, które jeszcze pozostały.

Ponadto w ramach systemu warunkowości będzie obowiązywać Norma GAEC 2: Ochrona terenów podmokłych i torfowisk. Wdrożenie tej normy nastąpi w 2025 roku , a  obszary, na których będzie wdrażana zostaną określone w przepisach krajowych.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/gdos/konwencja-ramsarska

https://www.worldwetlandsday.org/

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.gov.pl 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com