^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI EKOLOGICZNEJ

zpe.gov.pl bioróżnorodność po zmianie

Corocznie 22 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity). Hasłem tegorocznych obchodów jest: „Budowanie wspólnej przyszłości dla całego życia”.

Dzień poświęcony bioróżnorodności biologicznej został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku. Ma on na celu upamiętnienie znaczącej dla bioróżnorodności konferencji w Nairobi (22 maja 1992), na której to zostały przedstawione efekty pracy nad międzynarodową umową w zakresie jej ochrony.

Zgodnie z definicją „różnorodność biologiczna czyli bioróżnorodność to pojęcie oznaczające bogactwo i rozmaitość form życia, rozpatrywane na wszystkich poziomach jego organizacji. Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla ewolucji oraz trwałości układów biosfery. W celu ochrony bioróżnorodności konieczne jest przewidywanie, zapobieganie oraz zwalczanie przyczyn zmniejszania się lub jej zanikania”.

 

Aby zachować bioróżnorodność na terenach rolniczych zaleca się m.in.:

- planowanie wzbogaconej w zróżnicowane gatunki roślin struktury zasiewów;

- ograniczenie intensywności prowadzonej produkcji;

- utrzymywanie tzw. infrastruktury ekologicznej- poprzez obecność w sąsiedztwie pól uprawnych miedz z kwitnącymi roślinami czy też przez zakładanie żywopłotów bądź pozostawianie drzewostanów i zarośli śródpolnych można przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków i miejsc bytowania dla wielu gatunków owadów. Można to uczynić również poprzez zachowanie występujących na obszarach wiejskich rowów, kamiennych murków oporowych, stawów, oczek wodnych czy bagien;

Aby wspierać bioróżnorodność na obszarach rolniczych wprowadzono obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych, tzw. EFA.

Obowiązek utrzymania takich obszarów ciąży na rolnikach, którzy posiadają więcej niż 15 ha gruntów ornych. Stąd, aby otrzymać płatności obszarowe w pełnej wysokości należy przeznaczyć co najmniej 5% powierzchni gruntów w gospodarstwie na wspomniane obszary EFA.

Aby wspierać różnorodność w rolnictwie zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej warto korzystać z możliwości, jaką jest podejmowanie zobowiązań w ramach Działania Rolno-środowisko-klimatycznego:

- Posiadacze sadów owocowych z tradycyjnymi odmianami drzew mogą realizować Pakiet 3 RSK;

- Rolnicy lub zarządcy  trwałych użytków zielonych bądź obszarów przyrodniczych mogą pod pewnymi warunkami podejmować zobowiązania przyrodnicze;

- Rolnicy mogą również realizować Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, gdzie uprawia się lub wytwarza materiał siewny odmian regionalnych i/lub amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze oraz pozostałych gatunków zagrożonych erozją genetyczną;

- Rolnicy/ hodowcy mają również możliwość realizacji Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych gatunków zwierząt w rolnictwie, gdzie przyczyniamy się do ochrony wybranych ras bydła, owiec, koni, świń czy kóz, w stosunku do których istnieje ryzyko wyginięcia.

Niech Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności będzie okazją do podjęcia bądź kontynuacji działań służących jej ochronie. 

Źródło:

https://www.teraz-srodowisko.pl/

www.bimkal.pl

materiały dot. Działania RŚK

Zdjęcie pochodzi ze strony www.zpe.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com