^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ROLNICTWO EKOLOGICZNE- WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI CERTYFIKACJI PRODUKTÓW

ogrodnictwo.expert

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 nastąpiła korzystna zmiana w wykazie produktów, które mogą być poddane certyfikacji.

Wspomniane rozporządzenie ma zastosowanie do produktów pochodzenia rolnego, w tym produktów akwakultury i pszczelarstwa oraz „do produktów będących pochodnymi takich produktów- w przypadku, gdy produkty te są lub mają być wytwarzane, przygotowane, znakowane, dystrybuowane, wprowadzane do obrotu lub przywożone do Unii lub wywożone z Unii”:

- żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin;

- przetworzone produkty rolne przeznaczone do wykorzystania jako żywność;

-pasze.

Oprócz tego certyfikacji mogą podlegać produkty wymienione w załączniku I. Są to:

-drożdże używane jako żywność lub pasza,

- herbata paragwajska, kukurydza cukrowa, liście winorośli, rdzenie palmowe, kiełki chmielu i inne podobne jadalne części roślin i wytwarzane z nich produkty,

- sól morska i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy,

- kokon jedwabnika nadający się do zwijania,

- naturalne gumy i żywice,

- wosk pszczeli,

- olejki eteryczne,

- zatyczki z korka naturalnego, nieaglomerowane i bez żadnych substancji wiążących,

- bawełna, niezgrzeblona i nieczesana,

- wełna, niezgrzeblona i nieczesana,

- skóry surowe i skóry niewyprawione,

- tradycyjne ziołowe preparaty na bazie roślin.

Źródło:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.ogrodnictwo.expert

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com