^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

KRAJOWA SIEĆ GOSPODARSTW DEMONSTRACYJNYCH MOŻLIWOŚCIĄ DLA GOSPODARSTW

Z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego, przy współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego została utworzona Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych (KSGD). Sieć ta została stworzona z uwagi na potrzebę wdrażania innowacji oraz upowszechniania dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych w gospodarstwach rolnych. Tworzona sieć składa się z gospodarstw rolnych z poszczególnych województw, których osiągnięcia i doświadczenie mają stanowić wzór dla innych gospodarstw rolnych, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych są zapraszane gospodarstwa prowadzone zarówno przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Do Sieci mogą zostać włączone również gospodarstwa należące do szkół rolniczych, uczelni czy instytutów.

Aby gospodarstwo mogło zostać włączone do Sieci musi spełnić tzw. minimalne warunki, do których zalicza się:

- posiadanie i dysponowanie gospodarstwem – o wpis może się ubiegać właściciel gospodarstwa lub osoba dysponująca gospodarstwem na podstawie tytułu prawnego (umowa dzierżawy lub użyczenia) oraz czynne prowadzenie działalności rolniczej;

- utrzymywanie użytków rolnych należących do gospodarstwa zgodnie z normami dobrej kultury rolnej oraz wymogami wzajemnej zgodności;

- dbałość o zwierzęta (jeśli dotyczy), porządek w gospodarstwie;

- posiadanie warunków technicznych umożliwiających prowadzenie praktycznych sesji szkoleniowych;

- spełnianie wymaganych prawem przepisów dotyczących BHP i Ppoż.

- otwartość na wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie;

- otwartość na kontakty międzyludzkie, wola współpracy, dobra opinia w środowisku rolniczym;

- gotowość do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosowanymi w gospodarstwie z osobami odwiedzającymi gospodarstwo.

Jednocześnie zaleca się, aby do Sieci włączane były gospodarstwa :

- należące do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym rolników indywidualnych, fundacji, instytutów naukowych, uczelni i szkół rolniczych, jak też jednostek doradztwa rolniczego;

- ekologiczne i konwencjonalne;

- stosujące technologie przyjazne środowisku, wspierające bioróżnorodność, dostosowujące się do zmian klimatu, sprzyjające tworzeniu Europejskiego Zielonego Ładu;

- prowadzone przez rolników reprezentujących starsze i młodsze pokolenia;

- reprezentujące rolnictwo precyzyjne;

- reprezentatywne dla struktury gospodarstw w regionie;

- korzystające z kompleksowych programów doradczych.

Więcej informacji o tworzonej Sieci można uzyskać na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego oraz u osób bezpośrednio zajmujących się koordynacją KSGD w poszczególnych województwach.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorami oraz zachęcamy do korzystania z możliwości wpisywania gospodarstw do tworzonej Sieci.

Źródło:

- materiały dotyczące KSGD,

- www.cdr.gov.pl

 

gosp rol

Zdjęcie pochodzi ze strony https://pl.wikipedia.org

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com