^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

20 PAŹDZIERNIKA DNIEM KRAJOBRAZU

Dzień Krajobrazu GDOŚ

W dniu dzisiejszym przypada Dzień Krajobrazu, którego tegoroczne hasło brzmi: „Otwarte Krajobrazy”

Ideą przyświecającą tegorocznym obchodom tego święta jest docenienie wartości dostępnych na co dzień- wartości przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich. Otwarte krajobrazy korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, podziwiając je możemy również cieszyć się ich widokiem. Stanowią miejsca obfitujące w bogactwo gatunkowe oraz spełniają istotne funkcje środowiskowe, do których można zaliczyć m.in. ochronę przeciwpowodziową, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur.

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ochrony przyrody z dnia 16. Kwietnia 2004 roku walory krajobrazowe są to wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźby terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mimo tak wielkich wartości dochodzi również do zdarzeń, których efektem jest niszczenie bądź degradacja otwartych krajobrazów. Do takich można zaliczyć: promowanie gatunków obcej flory, wybór gatunków niewłaściwych dla terenów miejskich czy też niekontrolowany rozrost roślinności wysokiej prowadzącej często do degradacji cennych siedlisk dotyczy to szczególnie terenów przyrodniczych.

Święto to zostało ustanowione w 2016 roku przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Zaś 20 października to rocznica podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.Głównym jej celem jest promowanie działań na rzecz krajobrazu, jego ochrona, zarządzanie i planowanie oraz organizowanie europejskiej współpracy w tym zakresie.

Aby zachęcić do refleksji nad pięknem otwartych krajobrazów i aby docenić ich wartość w życiu codziennym organizowanych jest wiele wydarzeń m.in. w formie spacerów, wykładów czy prelekcji zwłaszcza w dniu tak ważnym jak ten- w Dniu Krajobrazu.

Dzień Krajobrazu pod hasłem Otwarte Krajobrazy GDOŚ

 

Źródło:

www.gov.pl

www.pl.wikipedia.org

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.kwietnia 2004r.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com