^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

WSTĘPNE WYNIKI POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO Z 2020 ROKU

GUS

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1,3 mln. Oznacza to zmniejszenie się liczby gospodarstw o prawie 13% w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r.

W ciągu ostatnich lat dała się zaobserwować tendencja zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.

Największy spadek liczby gospodarstw rolnych wynoszący około 16% miał miejsce wśród gospodarstw o powierzchni do 15 ha użytków rolnych. Natomiast wzrost liczby gospodarstw został odnotowany w grupie gospodarstw rolnych o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej (ok. 6%).

Zmniejszyła się nie tylko liczba gospodarstw rolnych, ale również powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych.

Powierzchnia UR zmniejszyła się o ok. 200 tys. ha co stanowi około 1,5%. W stosunku do 2010 r., w 2020 r. powierzchnia zasiewów w tych gospodarstwach zwiększyła się o około 3,3%, natomiast zmniejszyła się powierzchnia sadów o około 14% i trwałych użytków zielonych o około 1,4%.

Wstępne wyniki spisu rolnego pokazują, że ogólna powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych w 2020 r. wyniosła ponad 10707 tys. ha i była większa o ok. 340 tys. ha w porównaniu z 2010 r.

Podobnie jak w poprzednim spisie rolnym utrzymała się pozycja zbóż jako uprawy dominującej w strukturze zasiewów. Zboża ogółem stanowią około 70% we wspomnianej strukturze. W porównaniu do 2010 r. zmniejszył się udział zbóż ogółem o 4,5 pkt. procentowego i ziemniaków o 1,5 pkt. procentowego, udział rzepaku i rzepiku oraz warzyw gruntowych pozostał na niezmienionym poziomie, natomiast zwiększył się udział buraków cukrowych o 0,3 pkt. procentowego.

Jeśli chodzi o pogłowie bydła to wyniosło ono 6299 tys. sztuk i było o ok. 10% wyższe niż w 2010 r. Natomiast odnotowano spadkową tendencję w stosunku do ilości utrzymywanej trzody chlewnej. Pogłowie świń wyniosło 11203 tys. sztuk i było o ponad 26% niższe niż w 2010 r.

W gospodarstwach rolnych obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków rolnych w 2020r. kształtowała się na poziomie:

-bydła –43 sztuk, tj. o ponad 10% więcej niż w 2010 r.,

-świń -77 sztuk, tj. o ponad 25% mniej niż w 2010 r.

W 2020 r. na 1 gospodarstwo rolne utrzymujące dany gatunek zwierząt, przeciętnie przypadało:24 sztuki bydła wobec 11 sztuk w 2010 r. oraz 133 sztuki świń wobec 39 sztuk w 2010 roku.

Jednym z pytań w Powszechnym Spisie Rolnym było zapytanie dotyczące posiadanego sprzętu i maszyn rolniczych. Według danych pozyskanych w Spisie Rolnym w 2020r wzrosła liczba ciągników i maszyn rolniczych utrzymywanych w gospodarstwach rolnych. W 2020 r. na jedno gospodarstwo rolne przypadało średnio ok. 1,1 ciągnika, wobec 0,9 w 2010 r.

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego z 2020 r. wskazują na dynamiczne zmiany w polskim rolnictwie. Dominującym trendem obserwowanym, co najmniej od dwóch dekad, jest zmniejszanie się liczby gospodarstw rolnych, przy utrzymującej się na podobnym poziomie powierzchni użytków rolnych. Oprócz tego notuje się wzrost średniej powierzchni gospodarstw rolnych oraz zwiększenie obsady zwierząt gospodarskich w gospodarstwach. Wraz ze specjalizacją gospodarstw rolnych postępuje także ich modernizacja. Mimo to struktura polskich gospodarstw rolnych jest ciągle rozdrobniona. Występuje również bardzo znaczący odsetek gospodarstw małych, które nie produkują na rynek.

Źródło:

GUS- Powszechny Spis Rolny

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com