^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"INWESTYCJE MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIEM AZOTANAMI POCHODZĄCYMI ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH "

 

Dyrektywa azotanowa

Aktualnie trwający termin na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" został wydłużony do 26 marca 2021r. Wnioski o tę pomoc można było składać od 29 grudnia 2020r. Wspomniane dokumenty składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” czyli tzw. Dyrektywie azotanowej. Inwestycje te związane są z dostosowaniem gospodarstwa do warunków przechowywania nawozów naturalnych, a przypadku młodego rolnika pomoc tę można przeznaczyć również na dostosowanie gospodarstwa do właściwych warunków przechowywania kiszonek.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. W przypadku „młodego rolnika” można ubiegać się o zwrot w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych, zaś w pozostałych przypadkach stanowi to 50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo. Uzyskanie wsparcie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Środki finansowe można wykorzystać również na zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Złożone do ARiMR wnioski podobnie, jak w przypadku innych naborów będą podlegały ocenie punktowej. Istotnym będzie fakt dotyczący liczby utrzymywanych zwierząt w gospodarstwie, a także udziału kosztów kwalifikowalnych inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań.

Więcej informacji dotyczących wnioskowania o tę pomoc oraz o wymaganej dokumentacji można znaleźć na stronie ARiMR.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com