^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

TERMINY STOSOWANIA NAWOZÓW

2b3005c795f2a21a132b6b79e0e85949

Rolnicy zobligowani są do przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności, które określają także terminy stosowania nawozów. Przedstawiają się one w następujący sposób:

tabela

Zgodnie z zapisami „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, istnieje możliwość wydłużenia terminu stosowania nawozów naturalnych na polach.

Dotyczy to podmiotów, które:

  • Będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach.

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

  • Nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby.

Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastosowanie tego rozwiązania nie wymaga uzyskania osobnej zgody. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia, czy też nie.

Jednakże dla uzasadnienia i udokumentowania swojej decyzji, rolnik powinien dokonać odpowiedniego wpisu do dokumentacji Programu Azotanowego prowadzonej w gospodarstwie. Można również wykonać fotografie podtopionych pól, skopiować faktury sprzedaży buraków w opóźnionym terminie, itp. Będzie to na pewno przydatne w przypadku kontroli realizacji „Programu”.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com