^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

DOFINANSOWANIE NA ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH

04

Do 20 listopada w oddziałach ARiMR można składać wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych”. Jest to wsparcie finansowane z PROW 2014-2020, o które może ubiegać się:

osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą świadczącą usługi dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

       01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

       01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

       01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach,

przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Można ubiegać się o dofinansowanie na zakup lub leasing (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Należy pamiętać, że refundacji podlega do 50 procent kosztów kwalifikowalnych, zaś maksymalna pomoc to 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

Więcej informacji na temat oceniania złożonych wniosków i kolejności przyznawania pomocy znajduje się na stronie ARiMR.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com