^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW dotyczącego działania rolno-środowiskowo-klimatycznego

W dniu 21 listopada 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. poz. 2139).

Rozporządzenie można znaleźć pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2139/1

Do głównych zmian wprowadzonych powyższą nowelizacją, które będą miały zastosowanie od 2018 r., należą:

 1. Rozszerzenie obszaru wdrażania Pakietu 2. Ochrona gleb i wód na obszar całego kraju w związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
 2. Dopuszczenie możliwości realizacji takich samych zobowiązań (tj. w ramach takiego samego wariantu lub pakietu, jeśli nie jest on podzielony na warianty) w zakresie wariantów Pakietu 2., Pakietu 3. oraz wariantów Pakietów 4. i 5.
 3. Przekształcenie wybranych warunków przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na analogiczne wymogi:
 •  

  ▪ uprawianie roślin wymienionych na liście, nieuprawianie tytoniu, nieugorowanie gruntów

 •     – Pakiet   1. Rolnictwo zrównoważone,

 • ▪  stosowanie mieszanek roślin – Wariant 2.1. Międzyplony

 • ▪  posiadanie dokumentacji przyrodniczej – Pakiet 4. i 5.

 • 4. Dostosowanie listy roślin w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone do listy upraw w rozumieniu art. 44 rozporządzenia nr 1307/2013 stosowanych w dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia (dostosowanie nazw wybranych „upraw", usunięcie szczawiu z listy, uznawanie za odrębne uprawy mieszanek różniących się składem gatunkowym) oraz dodanie do listy roślin objętych wsparciem w ramach Pakietu 1. konopi włóknistych i mieszanki strączkowej.

 •  5. Doprecyzowanie wybranych wymogów Pakietu 1. rolnictwo zrównoważone:

 • ▪ na gruntach ornych dodanych w kolejnych latach realizacji zobowiązania, poza wymogiem stosowania 4 upraw w danym roku, będzie obowiązywało również zachowanie elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje przyrody, posiadanie planu działalności rolnośrodowiskowej (w wybranym zakresie);

 • ▪ umożliwienie uzupełnienia chemicznej analizy gleby, w przypadku jej niewykonania w pierwszym roku realizacji zobowiązania, w drugim roku jego realizacji;

 • ▪  doprecyzowanie terminu sporządzenia chemicznej analizy gleby – w zakresie pH, P, K, Mg (tj. składników niezbędnych do opracowania planu nawożenia będącego załącznikiem do planu działalności rolnośrodowiskowej) - przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

 • ▪ obniżenie poziomu sankcji za niewykonanie na gruntach ornych chemicznej analizy gleby w piątym (lub poprzedzającym) roku realizacji zobowiązania do 6%.

 • 6. Ograniczenie maksymalnej powierzchni wsparcia w ramach Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie - maksymalna powierzchnia wsparcia tj. 5 ha będzie odnosiła się do gatunków wymienionych w załączniku nr 4 (a nie, jak dotychczas, odmian tych gatunków) lub odmian regionalnych i amatorskich.logo ministerstwa

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com