^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konferencja "Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich"

woda

W dniu 28 lutego br. w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich” jako projekt realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skierowana była ona głównie do przedstawicieli gmin (zwłaszcza wiejskich i miejsko- wiejskich), którzy odpowiadają za gospodarkę wodno-ściekową, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodne, ośrodków naukowych ale także doradców rolnych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych tą tematyką.

Polska jest krajem o niewielkich zasobach wodnych. Przeliczając na 1 mieszkańca dają one wynik ok. 1700m3/rok i należą do najniższych w Europie. Rolnictwo, obok przemysłu, jest działem gospodarki najbardziej uzależnionym od dostępności wody. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę na ten cel są wody powierzchniowe, których udział w ogólnym poborze wynosi prawie 85%. Ale rolnictwo jest także jedną z branż odpowiedzialnych za jakość zasobów wodnych.

Celem konferencji było podniesienie świadomości z zakresu ochrony wód na obszarach wiejskich, propagowanie innowacyjnych rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej a także ochrony ekosystemów wód powierzchniowych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Wśród poruszanych tematów w poszczególnych blokach tematycznych znalazły się m.in.:fdpa

  1. Hydrologia, Ilość i jakość zasobów wodnych na terenach wiejskich. Wpływ czystości wód powierzchniowych na jakość wód podziemnych. Zobowiązania międzynarodowe dotyczące ochrony wód; przepisy UE w obszarze gospodarki wodno-ściekowej; ustawy i rozporządzenia na szczeblu krajowym; obowiązki gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej; rola społeczeństwa w kształtowaniu polityki wodnej
  2. Zagospodarowanie zbiorników wodnych, znaczenie retencji, metody ochrony przed powodzią i suszą, wpływ zanieczyszczeń na wody powierzchniowe; biologiczno-chemiczne podstawy ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych; metody rekultywacji zbiorników wodnych – warunki ich stosowalności, aktualny stan wiedzy i perspektywy rozwoju
  3. Innowacyjne technologie w gospodarce wodno-ściekowej i przykładowe koszty budowy wybranych rozwiązań technologicznych; Możliwości zagospodarowania wód opadowych – instalacje do zagospodarowania wód opadowych; Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody unieszkodliwiania i zagospodarowania osadów ściekowych; Aspekty finansowania inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zaplanowała także publikację pokonferencyjną na przełomie maja i czerwca 2017 r. dedykowaną zwłaszcza przedstawicielom gmin, tj. pracownikom odpowiadających za stan wody w gminach i gospodarkę wodno – ściekową, a także rolnikom i mieszkańcom wsi.  Planowana jest wysyłka publikacji  do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce.

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com