^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pozyskanie płatności do upraw ekologicznych

Logo1 pos 26 width230

Uzyskanie wsparcia finansowego do upraw prowadzonych metodą ekologiczną już od 2015 roku jest możliwe w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020.

Składając wniosek o dopłaty bezpośrednie w ustawowym terminie od 15 marca do 15 maja 2017 roku, zainteresowani tym rodzajem wsparcia, będą mogli zadeklarować przyjęcie zobowiązań wynikających z działania „Rolnictwo ekologiczne” i tym samym spełniając niżej opisane warunki pozyskać środki finansowe do upraw ekologicznych.

Zasadniczym warunkiem uzyskanie płatności w działaniu „Rolnictwo ekologiczne „ jest prowadzenie produkcji rolnej zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego, zawartymi w przepisach prawa czyli rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Inne istotne warunki to:

 • Wytwarzanie produktów rolnictwa ekologicznego czyli płodów rolnych lub/i warzyw lub/i ziół lub/i owoców, zarówno w okresie przestawiania się na produkcję ekologiczna jaki i po okresie przestawiania. Z corocznych uzyskanych zbiorów co najmniej 30 %   musi być przeznaczona do przetwórstwa lub przekazana do innych gospodarstw lub do sprzedaży.

Przeznaczenie corocznych zbiorów musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez rolnika i sprawdzone przez jednostkę certyfikującą gospodarstwo ekologiczne.

 • Przeznaczanie zbiorów roślin paszowych i trwałych użytków zielonych na paszę dla zwierząt w gospodarstwie lub przekazanie do innych gospodarstw bądź przeznaczanie na sprzedaż.
 • Posiadanie zwierząt, gdy rolnik zainteresowany jest uzyskaniem płatności do użytków rolnych, na których uprawia rośliny paszowe (np. koniczynę czerwoną)lub utrzymuje trwałe użytki zielone (łąki, pastwiska).

W przypadku upraw paszowych, uzyskanie płatności będzie możliwe gdy w gospodarstwie będą takie gatunki zwierząt jak: bydło domowe i/lub daniele i/lub gęsi i/lub indyki i/lub jelenie szlachetne i/lub kaczki i/lub konie i/lub kozy i/lub króliki i/lub kury i/lub owce i/lub perlice i/lub świnie.

Gdy wymienione gatunki są utrzymywane zgodnie z wymogami rolnictwa ekologiczne,

minimalna obsada musi wynosić co najmniej 0,3 DJP na 1 ha gruntów ornych pod uprawami paszowymi oraz trwałych użytków zielonych, zadeklarowanych do płatności ekologicznych.

Jeżeli w gospodarstwie te same gatunki zwierząt nie będą spełnić kryteriów rolnictwa ekologicznego, wówczas minimalna obsada też musi wynosić co najmniej 0,3 DJP na 1 ha, ale wszystkich gruntów ornych ( poza gruntami z uprawą warzyw i roślin jagodowych) i trwałych użytków zielonych, zadeklarowanych do płatności ekologicznej.

Uzyskanie płatności do ekologicznych trwałych użytków jest uwarunkowane posiadaniem w gospodarstwie: bydła domowego i/lub danieli i/lub gęsi i/lub jeleni szlachetnych i/lub koni i/lub kóz i/lub królików i/lub owiec.

Minimalna obsada wymienionych zwierząt w tym przypadku musi też wynosić co najmniej 0,3 DJP, liczonych na 1 ha trwałych użytków zielonych zadeklarowanych do płatności ekologicznych.

Do obliczenia obsady uwzględnia się tu wymienione wyżej gatunki zwierząt, utrzymywane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i te które tych zasad chowu nie spełniają.

 • Uprawianie owocujących gatunków drzew owocowych i krzewów. Utrzymywanie co najmniej minimalnej obsady poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych. Systematyczne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i uprawowych w sadzie lub na plantacji krzewów owocowych.
 • Na trwałych użytkach zielonych i w przypadku pierwszego roku uprawy wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych (uprawy paszowe), przestrzeganie terminu koszenia i zebrania oraz usunięcia skoszonej biomasy.
 • Sporządzenie przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego planu działalności ekologicznej.
 • Systematyczne prowadzenie rejestru działań agrotechnicznych wykonywanych w gospodarstwie.

Wysokość stawek płatności uzależniona jest od rodzaju upraw i ich statusu ekologicznego.

W okresie konwersji (przestawiania na produkcję ekologiczną) wsparcie jest wyższe, a po konwersji ( zakończonym okresie przestawiania) nieco niższe.

 • Uprawy rolnicze w okresie konwersji – 966 zł/ha
 • Uprawy warzywne w okresie konwersji – 1557 zł/ha
 • Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha
 • Podstawowe uprawy sadownicze i uprawy jagodowe w okresie konwersji – 1882 zł/ha
 • Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji – 790 zł/ha
 • Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 787 zł/ha
 • Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 428 zł/ha
 • Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 792 zł/ha
 • Uprawy warzywne po w okresie konwersji – 1310 zł/ha
 • Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha
 • Podstawowe uprawy sadownicze i uprawy jagodowe w okresie konwersji – 1501 zł/ha
 • Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji – 660 zł/ha
 • Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 559 zł/ha
 • Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 428 zł/ha

Pozyskanie płatności do upraw ekologicznych w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020, wiąże się z pięcioletnim okresem spełniania wyżej opisanych warunków. Dlatego też istotnym jest bardzo dokładne zaznajomienie się z wszystkimi wymaganiami jakie muszą być spełnione by otrzymać wsparcie finansowe do prowadzenia gospodarstwa rolnego metodą ekologiczną.

Wszystkie szczegółowe wymogi zawarte są w Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz u poz. 370 z 2015 roku z późn. zmianami ).

Dobrą okazją do szczegółowego zapoznania się z warunkami uzyskania opisanych płatności są szkolenia organizowane prze ŚODR i indywidualne konsultacje z doradcami rolnośrodowiskowymi.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com