^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Znamy stawkę zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy na 2021r

Znamy stawkę zwrotu podatku akcyzowego za olej napędowy na 2021 r.

Zgodnie art.1, zawartym w najnowszym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r.:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r44828602,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-stawki-zwrotu-podatku-akcyzowego.html

W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju."

O  zwrot akcyzy za paliwo rolnicze mogą ubiegać się

Producent rolny osoba fizyczna, osoba prawne oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a będąca w posiadaniu gospodarstwa rolnego zgodnie z przepisami o podatku rolnym.

Zgodnie z przepisami  ustawy o podatku rolnym gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Nie wliczamy w to gruntów rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż działalność rolnicza.

Aby otrzymać zwrot akcyzy od paliwa rolniczego należy złożyć wniosek do  wójta, burmistrza (prezydenta miasta) z załącznikami.

 • faktur albo kopii tych faktur zakupu oleju napędowego,
 • dodatkowego dokumentu gdy producent rolny hoduje jeszcze bydło, a wydanego przez kierownika biura  powiatowego ARiMR, dokument ten musi zawierać informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP)  bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu  każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek.

Kwota jaką otrzyma rolnik to

Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT,
i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w
dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr
  oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
  w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 • 100 zł pomnożone przez liczbę hektarów użytków rolnych (100 zł od 1 ha użytku rolnego);
 • 30 zł pomnożone przez średnią roczną liczbę DJP bydła (30 zł od ok. 1 DJP).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy złożyć.

do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.:

 • nie wcześniej niż od 1 lutego 2021 r. i nie później niż do 1 marca 2021 r. ;
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2021.

Każdy uprawniony producent rolny, który w terminie złożył odpowiedni wniosek wraz z fakturami (lub ich kopiami) dokumentujący zakup oleju napędowego może spodziewać się zwrotu akcyzy w terminie:

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. gdy złożył wniosek w okresie od 1 lutego 2021 r. i nie później niż do 1 marca 2021 r

od 1 października do 30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w okresie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

paliwo

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com