^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Uruchomienie środków na limity dopłat do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych

Od 07.10.2020 roku młodzi rolnicy będą mogli ubiegać się o środki na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych.

Łączna pula środków na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów wynosi 30 mln zł.

O kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników zainteresowani mogą ubiegać się w bankach współpracujących tj.: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Krakowskim Banku Spółdzielczym i Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Zasady udzielania kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk):

  • kredyt taki może zostać udzielony na realizację inwestycji mających na celu rozpoczęcie działalności, i to wtedy, jeżeli pomoc Agencji w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty. 

To efekt, który powinien wywoływać pomoc Agencji w formie dopłat do oprocentowania kredytu albo częściowej spłaty kapitału. Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli:

  • prace nad danym projektem lub odpowiednie działania rozpoczęły się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt,
  • w planie inwestycji, stanowiącym załącznik do wniosku o kredyt, uwzględniono następujące dane: nazwę i wielkość przedsiębiorstwa, opis projektu lub działania, w tym miejsce oraz termin jego rozpoczęcia i zakończenia, określenie formy pomocy (dopłaty do oprocentowania kredytu albo częściowa spłata kapitału), planowaną kwotę pomocy potrzebną do realizacji inwestycji, i koszty inwestycji, z wyodrębnieniem finansowanych kredytem.
  • Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.
  • W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.
  • Nabywcą użytków rolnych może być wyłącznie rolnik indywidualny, przy czym ograniczenie to nie dotyczy nabycia użytków rolnych m.in. przez osobę bliską zbywcy oraz innych przypadków określonych w art. 1a i art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  Jeżeli podmiot zainteresowany zakupem użytków rolnych nie jest rolnikiem indywidualnym, ani osobą bliską zbywcy oraz w innych przypadkach niż określone w art. 1a i art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabycie użytków rolnych może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne.

Rolnik indywidualny - osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny. Oprocentowanie kredytu ustala bank i określa w umowie kredytu.

Wysokość pomocy Agencji nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 20 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy oraz nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu.

Okres kredytowania oraz okres ewentualnej karencji w spłacie kredytu nie może być krótszy niż 5 lat.

Więcej informacji nt. zasad udzielania kredytów preferencyjnych dla młodych rolników z linii MRcsk na stronach ARiMR

Link  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html

pieniądz ziemia

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com