^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Rusza Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 26 października do 24 listopada 2020 r.


O pomoc ubiegać się mogą:
1) rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:

 • podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
 • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
 • nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2) rolnicy lub małżonkowie rolników:

 • wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1–7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1–5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1–4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
 • podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
 • nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
 • zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
 • posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł, w przypadku podmiotów wymienionych w punkcie 1 oraz 100 000 zł, w przypadku podmiotów określonych w punkcie 2.

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł .

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego. Kryteria wyboru premiować będą:

 • innowacyjność operacji (5 pkt),
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt),
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
 • jeżeli operacja dotyczy działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych, w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. (5 pkt) – podmioty określone w punkcie 2,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt) – podmioty określone w punkcie 1,
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt).

Minimalna liczba punktów dla :

 • wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych – 20 pkt.
 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych – 4 pkt.


Zakres wsparcia
 
Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

 1. a) maszyn lub urządzeń do:
 • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • przetwarzania produktów rolnych,
 • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 1. b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 2. c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
 3. d) wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 1. a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
 2. b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
 3. c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 4. d) pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków i pomieszczeń gospodarczych w budynku służących do przechowywania produktów żywnościowych, w przypadku inwestycji realizowanej przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego.

"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony
z finansowania.

Wykaz PKD wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc (nie dotyczy podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach rolniczego handlu detalicznego):

10.11.Z, 10.12.Z, 10.13.Z, 10.31.Z, 10.32.Z, 10.39.Z, 10.41.Z, 10.51.Z, 10.61.Z, 10.62.Z, 10.89.Z, 10.89.Z, 10.91.Z, 10.92.Z, 11.01.Z, 11.02 Z, 11.03.Z, 13.10.D, 20.14.Z, 52.10.B

Więcej informacji na stronach ARiMR

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

cheese tray 1433504 640

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com