^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich

Prezydent RP Andrzej Duda 6 listopada podpisał ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich reguluje m.in. kwestie stosowania dopłat z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie (huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne), a także zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw.

W obecnym stanie prawnym odszkodowanie za szkody spowodowane każdym z powyższych zdarzeń losowych, może być pomniejszone o nie więcej niż 10% wartości tych szkód.

rolnictwo 600x321

                                                                                                                                                                                                                          fot.flickr.com

Uchwalona ustawa zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące sposobu wypłaty odszkodowania w przypadku jednego z ryzyk – ryzyka wystąpienia szkody z powodu suszy, polegającego na wprowadzeniu tzw. franszyzy redukcyjnej, czyli możliwości zmniejszenia odszkodowania o 20%, 25% albo 30% sumy ubezpieczenia. Tym samym producent rolny będzie mógł sam zdecydować, jaki poziom strat w uprawach przyjmie, jako swoje ryzyko i z tego tytułu nie otrzyma od zakładu ubezpieczenia, z którym zawarł umowę ubezpieczenia, odszkodowania.

W ustawie ustawodawca przyjął, że przeniesienie części ryzyka na producenta rolnego pozwoli zakładom ubezpieczeń na oferowanie rolnikom ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia suszy w szerszym zakresie, a ponadto pozwoli na obniżenie składki ubezpieczeniowej. W efekcie ustawa ma przyczynić się do zwiększenia powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową.

W przypadku wystąpienia szkód spowodowanych innymi zdarzeniami losowymi niż susza, do umów ubezpieczenia zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe, czyli pomniejszenie nie będzie mogło wynosić więcej niż 10% wartości szkody.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com