^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Polisa ubezpieczeniowa na ile jest gwarantem bezpieczeństwa funkcjonowania gospodarstwa rolnego?

Na ryzyko czyli przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany narażone są : majątek firmy, jej pozycja finansowa, pracownicy oraz środki niematerialne np. bazy danych, patenty, znak firmowy, reputacja. W gospodarstwie rolnym występują zagrożenia składające się zarówno z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych. Do przyczyn wewnętrznych można zaliczyć charakter gospodarstwa, kierunek produkcji, położenie, stan parku maszynowego, stan i rodzaj posiadanego mienia, kwalifikacje właściciela i pracowników. Czynniki agrotechniczne takie jak rodzaj upraw, jakość nasion, termin siewu i zbioru, gęstość siewu, nawożenie, zabiegi ochronne i pielęgnacyjne – zbiór czyszczenie i przechowywanie, gatunki i sposób utrzymania zwierząt oraz każda działalność produkcyjna prowadzona w gospodarstwie rolnym. Do przyczyn wewnętrznych zaliczamy : pożar, wybuch, awarie maszyn i urządzeń, awarie elektryczne, zawalenie budynku, wady produktu, uszkodzenia transportowe, sabotaż, wyciek substancji chemicznej. Przyczynami zewnętrznymi mogą być zdarzenia losowe, warunki klimatyczno- środowiskowe, opady atmosferyczne, temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, stopień nasilenia chorób i szkodników roślin.

DSC 0573

Zagrożenia zewnętrzne/zdarzenia losowe : burza, uderzenia pioruna, ulewy, deszcz nawalny, powódź, grad, trzęsienie ziemi, zapadnięcia, osuwiska, lawiny, przymrozki, opady śniegu, erupcje wulkaniczne, pożary na skutek uderzenia pioruna, uderzenie fal dźwiękowych, upadek pojazdu powietrznego. Na ryzyko czyli przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany narażone są : majątek firmy, jej pozycja finansowa, pracownicy oraz środki niematerialne np. bazy danych, patenty, znak firmowy, reputacja. W gospodarstwie rolnym występują zagrożenia składające się zarówno z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych. Do przyczyn wewnętrznych można zaliczyć charakter gospodarstwa, kierunek produkcji, położenie, stan parku maszynowego, stan i rodzaj posiadanego mienia, kwalifikacje właściciela i pracowników. Czynniki agrotechniczne takie jak rodzaj upraw, jakość nasion, termin siewu i zbioru, gęstość siewu, nawożenie, zabiegi ochronne i pielęgnacyjne – zbiór czyszczenie i przechowywanie, gatunki i sposób utrzymania zwierząt oraz każda działalność produkcyjna prowadzona w gospodarstwie rolnym. Do przyczyn wewnętrznych zaliczamy : pożar, wybuch, awarie maszyn i urządzeń, awarie elektryczne, zawalenie budynku, wady produktu, uszkodzenia transportowe, sabotaż, wyciek substancji chemicznej. Przyczynami zewnętrznymi mogą być zdarzenia losowe, warunki klimatyczno- środowiskowe, opady atmosferyczne, temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, stopień nasilenia chorób i szkodników roślin.

Czynnik ludzki spowodowany przez człowieka : kradzież, rabunek, włamanie czy wandalizm oraz straty natury ekonomicznej i osobowej, defraudacja, atak terrorystyczny. Dotyczy też nieszczęśliwych wypadków, chorób utraty zdrowia lub śmierci rolnika czy osób mu bliskich oraz pracowników. Polisę wykupuje się na wszelki wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń czy innego typu ryzyka, które zniszczą majątek i produkcję w gospodarstwie rolnym. Polisa jeśli nie zostanie zapłacona w wyznaczonym terminie to traci swoją ważność.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie obowiązkowe od :

- odpowiedzialności cywilnej rolnika,

- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

- ubezpieczenie minimum 50 % areału upraw rolnych z dopłatą państwa,

- ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów w tym ciągnika i kombajnów,

- Ubezpieczenie dobrowolne produkcji rolnej :

- ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i drobiu z dopłatą państwa,

- ubezpieczenie upraw czyli produkcji w toku z dopłatą państwa,

- ubezpieczenie szklarni,

- ubezpieczenie płodów rolnych.

Ubezpieczenia dobrowolne :

- ubezpieczenie wyposażenia budynku mieszkalnego, biura, wyposażenia budynków inwentarskich,

- ubezpieczenie środków do produkcji i zapasów, - ubezpieczenie maszyn rolniczych.

Opłaty za brak ubezpieczenia obowiązkowego :

- opłata (karna) za brak obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego jest określona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i 2017 wynosi :

1. brak OC rolników = 200,00 zł,

2. brak ubezpieczenia budynków rolniczych = 500,00 zł,

3. brak ubezpieczenia upraw = 2 euro/ha,

4. brak OC posiadacza pojazdu = od 4000,00 zł. Pow. 14 dni do 800,00 zł za 3 dniowy brak polisy OC rolnika :

- suma gwarancyjna OC rolników jest bardzo wysoka i wynosi : dla szkód na osobie 5000 000 euro za jedno zdarzenie,

- dla szkód w mieniu 1000 000 euro za jedno zdarzenie.

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Gwarantuje posiadaczowi gospodarstwa rolnego środki finansowe na odtworzenie lub naprawianie w tych budynkach szkód, powstałych wskutek ognia i innych zdarzeń losowych, trudno przewidywalnych np. powodzi, huraganu lub piorunu.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com