^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

" Efsowe Śląskie"

W dniu 15 marca 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne na temat „ EFSOWE śląskie – szanse i wyzwania w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego”, którego organizatorem był Lokalny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskiego w Częstochowie. Dotyczyło ono przedstawienia nowej perspektywy finansowania w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach „ Strategii Europa 2020”, która dąży do osiągnięcia wzrostu gospodarczego, który będzie inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu.

efs 01

efs 02

Strategia ta koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie : zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii. Celem dla Polski w tym zakresie jest osiągnięcie 71 % zatrudnienia osób w wieku 20 – 64 lat, 1,7% PKB na inwestycje w B+R, wzrost efektywności energetycznej – 20%, wykorzystanie OZE – 15%, redukcja emisji CO2 – 20%, zmniejszenie do 4,5 % odsetka osób wcześnie porzucających naukę oraz zwiększenie do 4,5% odsetka osób z wykształceniem wyższym w wieku 30-34 lat. Obniżenie o 2 mln liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa, a także działania na rzecz osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem i społeczności lokalnych, spółdzielnie socjalne, wzrost dostępności do usług społecznych i zdrowotnych.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com